• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Dištančné vzdelávanie 2. stupeň ZŠ

    • 3. 12. 2021
    • Podľa vyhlášky č. 276/2021 Regionálneho úradu Bratislava, sa s účinnosťou od 6.12.2021 prerušuje v Bratislavskom kraji prezenčné vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl.

     Žiaci 2. stupňa sa budú od 6. decembra vzdelávať dištančne podľa platného rozvrhu vo všetkých predmetoch okrem telesnej a športovej výchovy, techniky, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, etickej výchovy, náboženskej výchovy a informatiky.

     Vzhľadom k tomu, že prechod vyučovania na dištančnú formu nie je prerušenie vyučovania, ale mení sa len forma vzdelávania, platia pre rodiča povinnosti vyplývajúce z bežného plnenia povinnej školskej dochádzky so všetkými dôsledkami.

     Žiaci 2. stupňa budú hromadne odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

   • Vianočné prázdniny
    • Vianočné prázdniny

    • 29. 11. 2021
    • Rozhodnutím ministerstva školstva sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/22 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 (pondelok) do 7. januára 2022 (piatok). Nástup po prázdninách do školy je 10. januára 2022 (pondelok).

    • Poistenie proti krádeží a strate vecí

    • 2. 11. 2021
    • Vážení rodičia,

     počnúc týmto školským rokom nebudú žiaci poistení proti krádeži a strate vecí, lebo poisťovňa Allianz, s ktorou sme mali v tejto oblasti dlhoročnú spoluprácu, tento typ poistenia zrušila. 

     Oslovili sme ďalšie poisťovne, žiaľ, žiadne proti strate a krádeži nepoisťujú alebo ich podmienky týkajúce sa zabezpečenia budov a dokazovania poistnej udalosti sú nastavené tak vysoko, že k odškodneniu by nedochádzalo.

     Prosím, zdôraznite aj Vy svojím deťom, aby by si na svoje veci dávali lepší pozor. V šatni školy v kútiku pre zabudnuté veci sa nachádza mnoho šatstva a obuvi, ktoré si deti z nepozornosti nechávajú v škole a ani po vyzvaní nikomu nechýbajú.

     Mgr. Miroslav Cisár, riaditeľ školy

    • Pokyny pre zákonných zástupcov v šk. roku 2021/2022 - COVID-19.

    • 6. 9. 2021
    • MŠVVaŠ SR vydalo pre školy pokyny v školskom roku 2021/2022, ktoré súvisia s ochorením COVID-19. Podľa týchto pokynov je zákonný zástupca povinný:

     • zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška.
     • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v zelených okresoch len odporúčanie). Pri prepnutí okresu do oranžovej farby, je povinný Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predložiť. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné vyplniť cez EduPage.
     • Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri vyššej absencii musí predložiť Potvrdenie o chorobe od lekára.
     • V prípade podozrenia na COVID-19 bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa.   
     • Ak je u žiaka potvrdené ochorenia na COVID-19, bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.
     • Odporúčame rodičom predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény. Dostupné cez EduPage.

     Informácie o opatreniach podľa jednotlivých stupňov nájdete na odkaze COVID AUTOMAT

      

   • Krúžok stolného tenisu
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu