• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Zmena poplatkov za ŠKD od 1.4.2023

    • 30. 3. 2023
     1. Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD  určuje  VZN mestskej časti Bratislava - Petržalka č.4/2023 s účinnosťou od  1. 4. 2023. V § 3 odsek 1 znie: „(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na:

     ·         jedno dieťa príspevok vo výške  40 €/mesiac/dieťa

     ·         2. dieťa a ďalšie dieťa 20 €/mesiac/dieťa

     Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok v rozpätí od 10 € do 15 €. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti. O zníženie poplatku požiada  rodič / zákonný zástupca písomne na predpísanom tlačive a to najneskôr tri dni pred ukončením aktuálneho mesiaca ( mesiaca od ktorého žiada o zníženie poplatku). Žiadosť doručí na adresu školy poštou, alebo ju vhodí na poštovej schránky školy (pri hlavnom vchode do školy).

     O znížení alebo odpustení príspevku sa dočítate vo VZN č. 4/2023, ktoré je uverejnené na tejto stránke.

      

     Rodič/zákonný zástupca  môže požiadať o:

     Zníženie poplatku za skrátený pobyt dieťaťa v ŠKD v prípade ak:

     •         Dieťa navštevuje len ranný klub ŠKD           úhrada sa znižuje na :   10 €

     •         Dieťa navštevuje ŠKD do 13.30                    úhrada sa znižuje na :   15 €

      

     O odpustenie poplatku môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa:

     1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má 4 a viac detí.

     2. Zákonný zástupca, ktorému bolo súdom zverené dieťa do náhradnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.

      

     O zníženie poplatku môže požiadať:

     1. Zákonný zástupca - samoživiteľ- znížené poplatky o 50%

     2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnilo viac ako polovicu dní v danom mesiaci - každý začatý týždeň 10 €

                                                                                                                               

     O znížení poplatku rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodiča .

     Poplatok sa uhrádza do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

    • Dotácia na stravu od 1.5.2023

    • 29. 3. 2023
    • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

     o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú základnú školu

      

     S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      

     Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

     • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
     • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

     Režijné náklady ostávajú nezmenené.

     V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

     • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
     • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ). Je potrebné zároveň poslať alebo priniesť potvrdenie od ošetrujúceho lekára– špecialistu.

      

     Ak Vaše dieťa navštevuje a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to prostredníctvom EduPage po prihlásení do rodičovského konta v záložke Žiadosti/Vyhlásenia - Pridať žiadosť/vyhlásenie  - Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA a to najneskôr v termíne do 3.4.2023.  

     Návratku je potrebné potvrdiť za každé dieťa samostatne.

     V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov vyplnením a zaslaním zápisného lístka stravníka, ktorý vám bol zaslaný cez EduPage.

      

     V prípade, ak nepotvrdíte návratku v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

    • 2% z daní

    • 9. 3. 2023
    • Aj v tomto školskom roku radi privítame príspevky z Vašich daní na zlepšenie vzdelávania Vašich detí.

     Obchodné meno (Názov):

     Občianske združenie rodičov pri Základnej škole Tupolevova 20

     Právna forma: Občianske združenie

     IČO/SID: 30857295

     Sídlo: 85101 Bratislava, Tupolevova 20

      

     Vyhlásenie

   • Partneri

    Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
    • Súkromná základná umelecká škola
    • MENSA Slovensko Spolupracujúca škola