• Profil školy

   • Základná škola na Tupolevovej ulici č.20 je štátna škola v právnej subjektivite, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova ulica 17, 852 12 Bratislava 5.  

    Nachádza sa v príjemnom sídlisku, medzi panelovými domami ulíc Tupolevova, Iľjušinova, Markova, Jiráskova a Pajštúnska  vytvárajúcimi uzavretý priestor, v strede ktorého je škola situovaná. Tieto ulice sú zároveň spádovou oblasťou pre žiakov ZŠ Tupolevova. Veľkou výhodou tejto lokality je bezstresový príchod žiakov do školy, včítane žiakov prvého ročníka. Žiaci cestou do školy neprechádzajú žiadnu väčšiu cestnú komunikáciu, neohrozujú ich autá a tým je vo veľkej miere zaistená ich bezpečnosť. Okrem týchto žiakov však dochádzajú do našej školy aj žiaci z iných častí Petržalky a niektorí žiaci dokonca z iných bratislavských obvodov.  
     

    Zameranie školy vychádza zo záujmov rodičov, maximálne korešponduje s predstavami „Modernej školy“ a úzko súvisí s potrebami žiakov. V školskom roku 2023/2024 navštevuje školu 706 žiakov v 31 triedach.  

    Vzdelávanie v  školskom roku  2023/2024: 

    1.,2., 3. a 4.  ročník – vzdelávanie podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (dotácia hodín do anglického jazyka, slovenského jazyka a prírodovedy).  V každom ročníku otvárame triedy pre žiakov s  špecifickými vývinovými poruchami učenia.

    5.,6.,7., 8., 9. ročník – vzdelávanie podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (dotácia hodín do anglického jazyka, slovenského jazyka,  matematiky, telesnej výchovy a prírodovedných predmetov)     

    Naša škola má niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). V každom ročníku 1.stupňa základnej školy otvárame triedu pre týchto žiakov. Žiaci sú vzdelávaní pri počte najviac 8 žiakov. Na 2.stupni sú začlenení do bežných tried alebo odchádzajú do spádových škôl. Špeciálni pedagógovia vzdelávajú žiakov metódami, prístupmi, formami, ktoré vyplývajú z ich zdravotného znevýhodnenia, pretože deti s poruchami učenia si ťažko osvojujú učivo bežnými edukačnými metódami aj keď majú primeranú inteligenciu a dostatočne podnetné rodinné prostredie.

                Do špeciálnej triedy ZŠ sa prijíma žiak  na základe psychologickej a špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v centre špeciálnopedagogického poradenstva ( CŠPP) alebo v centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). V prípade potreby sa môže vyžadovať aj odborná lekárska diagnostika alebo diagnostika odborného zdravotníckeho zamestnanca ( neurológ, psychiater, foniater, ORL, klinický logopéd a pod)

                Medzi špecifické poruchy učenia patria:

    ·         špecifická porucha čítania – dyslexia

    ·         špecifické porucha písania – dysgrafia

    ·         špecifická porucha pravopisu – dysortografia

    ·         špecifická porucha aritmetických schopností – dyskalkúlia a pod.

     

               - Od prvého ročníka intenzívne vyučujeme anglický jazyk, od 7.ročníka nemecký jazyk pod vedením učiteľov 

                 anglického a nemeckého jazyka.  

              - Dôraz kladieme na vyučovanie matematiky a informatiky. Ako jedna z prvých škôl sme boli zapojení do projektu Infovek.   

              - Dôraz kladieme aj na športovú a pohybovú činnosť - zameranie ľahká atletika, loptové hry, športová gymnastika a 

                stolný  tenis.

              - Škola má zriadený školský športový klub v karate pod názvom "Športová škola karate",  ktorý patrí medzi najúspešnejšie

                na Slovensku.  

              - Pri škole je zriadené tréningové stredisko mládeže v karate, trénermi sú súčasní majstri Slovenska a medailisti

                z Majstrovstiev Európy.