• Úloha ŠKD

    • POSLANIE A ÚLOHA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

        

               Úloha Školského klubu detí je cieľavedomá a kvalifikovaná výchovno-vzdelávacia práca s deťmi v čase mimo vyučovania. Deti majú v tomto čase v ŠKD príležitosť na praktické využívanie vedomostí nadobudnutých vo vyučovacom procese, majú možnosť rozširovať a prehlbovať si poznatky prostredníctvom najrozmanitejšej záujmovej činnosti spoločenskovedného, technického, prírodovedného, umelecko-estetického, telovýchovného a iného charakteru. 

               Pri každej činnosti dochádza k spontánnemu vzniku mnohých procesov, ktoré ovplyvňujú rozvoj osobnosti dieťaťa. 

      Ide o procesy vzťahujúce sa: 

      a) na biologický rozvoj, kde ide predovšetkým o rozvíjanie telesných síl a kvalít a uspokojovanie biologických potrieb v súlade so spoločenskými normami; 

      b) na psychický rozvoj a to intelektuálny, rozvíjanie kladných vlastností, pociťovania, vnímania, predstavivosti, myslenia, reči, pozornosti; 

          - rozvíjanie myšlienkových postupov 

          - rozvíjanie schopností ( nadania, talentu ) podľa vrodených predpokladov; 

      c) na citový rozvoj 

          - rozvíjanie citov, morálnych a estetických, pestovanie radosti z poznania, hlbokého prežívania vzťahu k spoločnosti, k prírode 

          - rozvíjanie záujmov, záľub 

          - rozvíjanie kladných vlastností temperamentu a potláčania záporných prejavov; 

      d) na vôľový rozvoj 

          - rozvíjanie vlastností vôle a vôľového konania; 

      e) na sociálny rozvoj 

          - rozvíjanie kladných medziľudských vzťahov 

          - utváranie sebauvedomenia, sebahodnotenia, kritiky; 

       

     Tieto procesy sa uskutočňujú v nerozlučnej jednote s procesmi prebiehajúcimi pri rozvoji telesnej, pracovnej, svetonázorovej, etickej a estetickej výchovy. 

      Procesy sa uskutočňujú pri spontánnej činnosti a pri činnosti, ktorú navodzuje a riadi vychovávateľka. 

      Formálne procesy, ktoré pri činnostiach detí vznikajú a prebiehajú, by mala dobrá vychovávateľka predvídať, poznať ich podstatu a hlavné etapy.   Formálne procesy zasahujú všetky stránky osobnosti, čím prispievajú k jej všestrannému rozvoju. 

      Kvalitu a efektívnosť práce škôl a výchovných zariadení podmieňuje celý rad vnútorných a vonkajších faktorov. Za jeden z najdôležitejších činiteľov sa plným právom pokladá osobnosť učiteľa a vychovávateľa. Každý z nich je „bezprostredným“ uskutočňovateľom školského výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho poslaním je všestranne pripravovať mládež pre život a prácu budúcej spoločnosti. 

     Na výchovu detí má okrem pedagógov veľký vplyv predovšetkým rodina, v ktorej dieťa prežíva väčšinu voľného času, preto treba podporiť vzťah rodiny a školy. Výchovná práca vo výchovnom zariadení je akoby „služba“ rodine. Treba zabezpečiť jednotu výchovného pôsobenia, ktoré utvára optimálne predpoklady na harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa.