• Aktuálne oznamy

    • Informácie ŠKD rodičom

     1. V tomto školskom roku  2022/2023 sme v školskom klube zriadili  12 oddelení. 4 oddelenia majú svoju herňu, 8 oddelení sa nachádza vo svojich triedach, v trakte školy B1 a B3 a v prístavbe školy na 3. poschodí. Výchovnovzdelávaciu činnosť zabezpečuje 12 kvalifikovaných vychovávateľov.

     Rozmiestnenie herní a zadelenie detí je zverejnené na všetkých vchodových dverách školy.

     1. Poplatok za ŠKD činí 20€ na mesiac za dieťa.

     Poplatok  na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je zverejnený na všetkých vchodoch budovy školy a na nástenkách oddelení ŠKD.

     Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 20€ mesačne na jedno dieťa na pravidelnú dochádzku. Ak dieťa navštevuje ŠKD len v čase obeda, krátkodobej činnosti popoludní,  rannej činnosti ŠKD,  je skrátený poplatok 10€( platí  sa poplatok ak ide  len o jednu z týchto činností). O zmene poplatku rozhoduje riaditeľ školy. Triedny fond sa platí vychovávateľke 20€ na celý školský rok v hotovosti.  Z poplatku je krytá časť materiálneho vybavenia jednotlivých oddelení (výkresy, farebné papiere, lepidlá a pod.) a niektoré aktivity ŠKD (vstupné do divadla, kina, múzea a pod.).

     Číslo účtu ZŠ Tupolevova 20:

     9401103001/5600

     IBAN:              SK23 5600 0000 0094 0110 3001

     SWIFT/BIC:     KOMASK2X

     Variabilný symbol:  rok - mesiac   ( napr.: 202209)

     Špecifický symbol:   číslo oddelenia 3

     Poznámka: ŠKD, meno dieťaťa, 1.C, vych. Tomečková

     Pre kontrolu platby je potrebné odovzdať vychovávateľke potvrdenie o zaplatení poplatku za ŠKD: výpis internetbankingovej platby alebo ústrižok zloženky.

     1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca mesačne internetbankingom na účet školy, prípadne poštovou poukážkou, ktorú si vyžiada  od vychovávateľky a to vždy do 20. v predchádzajúcom  mesiaci, poprípade po dohode a odsúhlasení rodičov a vychovávateľky na triednom aktíve spravidla dvojmesačne, prípadne polročne. Rodič je povinný platiť príspevok načas. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 15. v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.
     2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
     3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
     4. Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa z ŠKD natrvalo, musí tak učiniť najneskôr 3 dni pred ukončením nasledujúceho mesiaca písomnou formou.
     5. Po predložení dokladov o sociálnej podpore (hmotnej núdzi) môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.
     6. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.