• Jedáleň

     • Oznamy a prihlasovacie lístky

     • Logo Jedálniček

       

      Oznam pre rodičov alebo zákonných zástupcov!

      INFORMÁCIA PRE  NOVÝCH STRAVNÍKOV V ŠKOLSKOM  ROKU 2022/2023 OHĽADOM PRIHLÁSENIA SA NA STRAVU :

       

      Zápisný  lístok – dokumenty  na zaevidovanie v papierovej forme na stiahnutie 

       

      Prihlásenie žiakov na stravu

      Rodič prihlási dieťa na stravu :

      • Vyplní zápisný lístok ,ktorý  nájdete na  stránkach školy
      • Odovzdá ho osobne do školskej jedálne pri zápise, alebo elektronicky, pošle oscenovanú kópiu  na mail školskej jedálni. 
      • Uhradí stravné / aktuálna suma na daný školský rok / spolu s režijnými nákladmi za daný mesiac.
      • Zakúpi si osobne čip na obed v hodnote  5,00 eur
      • Čip je nevratný a platí na celé obdobie  dochádzky na obedy.

      Poplatok za stravné je určený podľa schváleného Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Petržalka  č.15/2020 zo dňa 15.12.2020.

      1 stupeň základná škola :

      Suma za obed ..................1,21 eur

      Réžia na mesiac .............. 10,00 eur

       

      2 stupeň základna škola :

      Suma za obed ..................1,30 eur

      Réžia na mesiac ..............10,00 eur

       

      Materská škola :

      Suma za celodennú stravu ......................1,54 eur

      Réžia za mesiac ...................................... 12,00 eur

       

      Sumy sú platné od 1.09.2021

      Stravné sa uhrádza najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci nastúpenia na prihlásenie obedov.

      Režijné náklady sa účtujú mesačne zálohovo ,suma je zahrnutá v predpise platby na daný mesiac.

      V prípade ochorenia žiaka ,je potrebné sa z obeda odhlásiť deň vopred, alebo  elektronicky

      do 7 30 hod v ten deň.

      Možnosti  odhlasovania obedov :

      -telefonicky  02/ 207 63 823  

      -mailom  sjtupolevova@gmail.com

      Za neodobratú a neodhlásenú stravu sa finančná náhrada nespokytuje.Povinnosťou každého žiaka  /stravníka / na odobratie obeda je čip .Pri strate čipu je potrebné  si zakúpiť nový čip. Čip je nevratný a kompenzácia  pri ukončení dochádzky na obedy sa  neposkytuje. Vyúčtuje sa len preplatok z obedov na učet stravníka .Akékoľvek zmeny v kontaktných údajoch stravníka treba nahlásiť do evidencie školskej jedálne.

      Úhrada stravného sa realizuje formou: -trvalý  príkaz ,-bankový prevod, -poštová  poukážka. Stravu máte prihlásenú iba ak máte zdokladovanú platbu –mailom,a dieťa má  priradený čip na obed.

      Všetky informácie pre rodiča sú uvedené v zápisnom lístku  

      Vyplnením  a odovzdaním zápisného lístka rodičia vyjadrujú súhlas s podmienkami stravovania.

      Porušovanie pravidiel stravovania môže viesť k vylúčeniu zo stravovania.

        

      Všetky informácie pre rodiča sú uvedené v Zápisnom lístku, ktorý si môžete stiahnuť  kliknutím na vyššie uvedené odkazy.