• Jedáleň

     • Oznamy a prihlasovacie lístky

     • Logo Jedálniček

      Oznam pre rodičov alebo zákonných zástupcov!

      INFORMÁCIA PRE  NOVÝCH STRAVNÍKOV V ŠKOLSKOM  ROKU 2020/2021 OHľADOM PRIHLÁSENIA SA NA STRAVU :

      1. kontaktovať jedáleň mailom

      2. kto nemá možnosť si elektronicky vypísať zápisný  lístok, treba si ho vytlačiť, vypísať a doniesť osobne

      Na nasledovných odkazoch sa nachádzajú zápisné lístky pre žiakov prvého aj druhého stupňa.

      Prosím rodičov, či iných zákonných zástupcov, aby si ich stiahli a vyplnené i podpísané, v dvoch rovnopisoch, odovzdali v Školskej jedálni ZŠ Tupolevova.

      Bez vyplnenia tohto zápisného lístku, ktorý je zároveň  prihláškou na stravovanie, nemožno zabezpečiť obedy pre Vaše dieťa!

      Zápisný lístok pre 1. stupeň

      Zápisný lístok pre 2. stupeň

      Zápisný lístok na diétnu stravu pre žiakov ZŠ aj MŠ

      Podmienky diétneho stravovania

      Zápisný lístok pre MŠ bez DOTÁCIE

      Zápisný lístok pre MŠ s DOTÁCIOU

      Zápisný lístok pre dospelých stravníkov školy

       

      Oznam o platbách za stravu.

       

      Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č.7 /2019 (jeho plné znenie nájdete TU) o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na úhradu nákladov v školských zariadeniach schválilo nasledovné finančné pásma:

       

      Materské školy

      Nákup surovín:

      desiata                                                                                                         0,38 €

      obed                                                                                                             0,90 €      

      olovrant                                                                                                       0,26

       

      potraviny spolu:                                                                                         1,54 €

      režijné náklady                                                                                           0,40 €    

      Rodič uhrádza za stravu                                                                           1,94 €

       

      Deti ktoré navštevujú posledný ročník pred plnením školskej dochádzky, majú stravné znížené o dotáciu na nákup surovín v hodnote 1,20 €:

       

      potraviny  znížené o dotáciu:                                                                  0,34 €

      režijné náklady                                                                                          0,40 €

      Rodič doplatí na stravné                                                                         0,74 €

       

       

      Základná škola

      Taktiež všetky deti, ktoré navštevujú základnú školu, majú nárok na dotáciu na nákup surovín v hodnote 1,20 €.

       

      veková kategória 6 - 11 rokov

      obed – nákup surovín v cene 1,21 €, doplatok od rodiča                   0,01 €

      režijné náklady                                                                                           0,40 €

      Rodič doplatí na stravné                                                                          0,41 €

       

       

      veková kategória  11 - 15 rokov

      obed – nákup surovín v cene 1,30 €, doplatok od rodiča                    0,10 €

      režijné náklady                                                                                            0,40 €

      Rodič doplatí na stravné                                                                           0,50 €

       

      Režijné náklady na úhradu stravného sa účtujú mesačne zálohovo, v závislosti od počtu pracovných dní v mesiaci.

      Nárok na dotáciu 1,20€ majú len žiaci, ktorí mali stravu riadne objednanú a odobratú a zároveň sa  v ten deň zúčastnili aspoň  jednej vyučovacej hodiny, alebo inej aktivity súvisiacej so školou či jej reprezentáciou.

      Ak žiak objednanú stravu neodoberie, nárok na dotáciu mu zaniká a musí uhradiť jej plnú cenu.

      V prípade náhleho ochorenia žiaka, kedy nebolo možné žiaka včas odhlásiť, je prvý deň možné objednanú stravu odobrať a priniesť žiakovi - pacientovi, ale nárok na dotáciu za daný obed sa stráca. 

      V nasledujúce dni musí rodič dieťa zo stravovania odhlásiť. V prípade, že rodič dieťa neodhlási niekoľko dní, hoci žiak nechodí do školy, uhrádza plnú cenu obeda za každý deň.

      Poplatok za stravné, určený podľa schváleného Všeobecného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka č.7/2019, sa uhrádza najneskôr do 25. dna v mesiaci .

      Porušovanie pravidiel stravovania viesť k vylúčeniu zo stravovania!

      Vyplnením a odovzdaním zápisného lístka rodičia vyjadrujú súhlas s podmienkami stravovania!

       

      Prihlásenie žiaka na stravu:

      1. rodič dvojmo vyplní zápisný lístok a odovzdá do školskej jedálne,
      2. uhradí príspevok na stravu a režijné náklady,
      3. zakúpi si čip na stravu, cena čipu je 5€.

        

      Všetky informácie pre rodiča sú uvedené v Zápisnom lístku, ktorý si môžete stiahnuť  kliknutím na vyššie uvedené odkazy.