• Jedáleň

     • Oznamy a prihlasovacie lístky

     • Logo Jedálniček

      Dokumenty:

      Zápisný lístok

      Zápisný lístok dietári

      Dietári 1.str.

      Dietári 2.str.

       

      POZOR zmena čísla účtu školskej jedálne: SK32 7500 0000 0002 2512 7643

      Oznam školskej jedálne pre nových žiakov od 1.9.2024.

      Kto máte potvrdenie o prijatí dieťaťa do našej školy od  1.9.2024 a má záujem o stravovanie v našej školskej jedálni, kontaktujte našu jedáleň čo najskôr  sjtupolevova@gmail.com o nástupe meno dieťaťa a stupeň v akom nastupuje, dostanete  mailom podrobné informácie k nástupu na stravovanie.

      Budeme komunikovať opätovne  po prázdninách  od 19.08.2024.

       

      Usmernenie č. 1/2022 k novo prijatému VZN č. 11/2022

      Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
      v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
      Bratislava-Petržalka v znení neskorších dodatkov.

       

      1. Úprava  finančných pásiem na úhradu stravného pre zákonných zástupcov detí žiakov a zamestnancov škôl.  Touto novelou bolo určené finančné pásmo č.5 viď príloha č.1 – finančné pásma A a B, z ktorých vyplýva:

      Výpočet v priemere na 20 pracovných dní vychádza takto:                                                                

      a, Materské školy

                 do 01. 01 . 2023  1,54 eur x 20 dní = 30,80 eur+12 eur réžia = 42,80 eur

            od 01.01.2023:  2,50 eur x 20 dní =50,00 eur+12 eur réžia = 62,00 eur

      b,  Základné školy žiaci     1.stupňa

             do 01. 01. 2023    1,21 eur  x 20 dní = 24,20 eur+10 eur réžia = 34,20 eur

      od 01. 01. 2023  2,10 eur x 20 dní = 42,00 eur+10 eur réžia = 52,00 eur

      c, Základné školy žiaci     2.stupňa

        do 01. 01. 2023 1,30 eur x 20 dní = 26 eur+10 eur réžia = 36,00 eur

      od 01. 01. 2023  2,30 eur x 20 dní =46,00 eur+10 réžia = 56,00 eur

      d, Diétne stravovanie a športovci

                             do 01. 01. 2023  MŠ 1,85 eur x 20 dní = 37,00 eur +12 eur réžia = 49,00 eur

      od 01. 01. 2023 MŠ 2,90 eur x 20 = 58,00 eur +12 eur réžia = 70,00 eur

               do 01. 01. 2023 ZŠ 1.stupeň  1,46 eur x 20 dní = 29,20 eur+10 eur réžia = 39,20 eur

      od 01. 01. 2023 ZŠ 1.stupeň  2,40 eur x 20 dní = 48,00 eur+10 eur réžia = 58,00 eur

      do 01. 01. 2023 ZŠ 2.stupeň  1,56 eur x 20 dní =31,20 eur+10 eur réžia = 41,20 eur

      od 01. 01. 2023 ZŠ 2.stupeň 2,60 eur x 20 dní = 52,00 eur+10 eur réžia = 62,00 eur

       

      Platnosť nadobúda od 01. 01. 2023   a  platby za stravné sú splatné do 25.dňa v predchádzajúcom mesiaci.

       

      Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 11/2022

       

      INFORMÁCIA PRE  NOVÝCH STRAVNÍKOV V ŠKOLSKOM  ROKU 2022/2023 OHĽADOM PRIHLÁSENIA SA NA STRAVU :

       

      Zápisný  lístok – dokumenty  na zaevidovanie v papierovej forme na stiahnutie 

       

      Prihlásenie žiakov na stravu

      Rodič prihlási dieťa na stravu :

      • Vyplní zápisný lístok ,ktorý  nájdete na  stránkach školy
      • Odovzdá ho osobne do školskej jedálne pri zápise, alebo elektronicky, pošle oscenovanú kópiu  na mail školskej jedálni. 
      • Uhradí stravné / aktuálna suma na daný školský rok / spolu s režijnými nákladmi za daný mesiac.
      • Zakúpi si osobne čip na obed v hodnote  5,00 eur
      • Čip je nevratný a platí na celé obdobie  dochádzky na obedy.

      Poplatok za stravné je určený podľa schváleného Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Petržalka  č.11/2022 zo dňa 13.12.2022.

      1 stupeň základná škola :

      Suma za obed ..................2,10 eur

      Réžia na mesiac .............. 10,00 eur

       

      2 stupeň základna škola :

      Suma za obed ..................2,30 eur

      Réžia na mesiac ..............10,00 eur

       

      Materská škola :

      Suma za celodennú stravu ......................2,50 eur

      Réžia za mesiac ...................................... 12,00 eur

       

      Sumy sú platné od 1.1.2023

      Stravné sa uhrádza najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci nastúpenia na prihlásenie obedov.

      Režijné náklady sa účtujú mesačne zálohovo ,suma je zahrnutá v predpise platby na daný mesiac.

      V prípade ochorenia žiaka ,je potrebné sa z obeda odhlásiť deň vopred, alebo  elektronicky

      do 7 30 hod v ten deň.

      Možnosti  odhlasovania obedov :

      -telefonicky  02/ 207 63 823  

      -mailom  sjtupolevova@gmail.com

      Za neodobratú a neodhlásenú stravu sa finančná náhrada nespokytuje.Povinnosťou každého žiaka  /stravníka / na odobratie obeda je čip .Pri strate čipu je potrebné  si zakúpiť nový čip. Čip je nevratný a kompenzácia  pri ukončení dochádzky na obedy sa  neposkytuje. Vyúčtuje sa len preplatok z obedov na učet stravníka .Akékoľvek zmeny v kontaktných údajoch stravníka treba nahlásiť do evidencie školskej jedálne.

      Úhrada stravného sa realizuje formou: -trvalý  príkaz ,-bankový prevod, -poštová  poukážka. Stravu máte prihlásenú iba ak máte zdokladovanú platbu –mailom,a dieťa má  priradený čip na obed.

      Všetky informácie pre rodiča sú uvedené v zápisnom lístku  

      Vyplnením  a odovzdaním zápisného lístka rodičia vyjadrujú súhlas s podmienkami stravovania.

      Porušovanie pravidiel stravovania môže viesť k vylúčeniu zo stravovania.

        

      Všetky informácie pre rodiča sú uvedené v Zápisnom lístku, ktorý si môžete stiahnuť  kliknutím na vyššie uvedené odkazy.