• Zápis do 1. ročníka

    • Termín zápisu do 1.ročníka ZŠ: 12.- 13. APRÍL 2024

      

                                                                                            

      

      

     12.4.2023 (piatok)   15:00 - 18:00

     13.4.2023 (sobota)   8:00 - 12:00

     K zápisu je potrebné priniesť: - rodný list dieťaťa

                                                     - občiansky preukaz

                                                     - prípadne súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa

     Školský obvod: Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova

     Na zápis by mali prísť obaja  zákonní zástupcovia s dieťaťom, ktoré dovŕši do 31.8.2024 šiesty rok veku.

     Ak sa niektorý z rodičov nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť, musí túto skutočnosť preukázať čestným vyhlásením zákonného zástupcu Príloha 1.

     Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku bude podpisovať iba jeden zákonný zástupca, musia túto skutočnosť preukázať písomným vyhlásením zákonných zástupcov Príloha 2.

      O prijatí/neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2024.

     Elektronickú prihlášku môžete vyplniť tu

     - el. prihláška bude spustená 25.3.2024

     Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je VYHLÁSENIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV s podpisom oboch zákonných zástupcov.

      

     Rodičia, ktorí majú záujem zapísať dieťa do triedy zameranej na vývinové poruchy učenia musia so sebou priniesť správu zo psychologickej a špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v centre poradenstva a prevencie (CPP).

     V triede je maximálny počet 8 žiakov, ktorým je poskytnutý individuálny špeciálno-pedagogický prístup. Žiaci sa učia podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a plnia rovnaké ciele ako ostatní žiaci základných škôl v primárnom vzdelávaní.

     K najčastejším vývinovým poruchám učenia patria:

     dyslexia – porucha čitateľských schopností

     dysgrafia – poruchy písomného prejavu

     dysortografia – porucha pravopisu

     dyskalkúlia – porucha matematických schopností    

     Žiadosť o zaradenie do špeciálnej triedy                                         

      

     Rodičia, ktorí uvažujú o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sú povinní o tejto skutočnosti informovať vedenie školy.

     Informácia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania