• Novinky

      • Dištančné vzdelávanie 2. stupeň ZŠ

      • Podľa vyhlášky č. 276/2021 Regionálneho úradu Bratislava, sa s účinnosťou od 6.12.2021 prerušuje v Bratislavskom kraji prezenčné vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl.

       Žiaci 2. stupňa sa budú od 6. decembra vzdelávať dištančne podľa platného rozvrhu vo všetkých predmetoch okrem telesnej a športovej výchovy, techniky, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, etickej výchovy, náboženskej výchovy a informatiky.

       Vzhľadom k tomu, že prechod vyučovania na dištančnú formu nie je prerušenie vyučovania, ale mení sa len forma vzdelávania, platia pre rodiča povinnosti vyplývajúce z bežného plnenia povinnej školskej dochádzky so všetkými dôsledkami.

       Žiaci 2. stupňa budú hromadne odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

      • Rozhodnutím ministerstva školstva sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/22 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 (pondelok) do 7. januára 2022 (piatok). Nástup po prázdninách do školy je 10. januára 2022 (pondelok).

      • Poistenie proti krádeží a strate vecí

      • Vážení rodičia,

       počnúc týmto školským rokom nebudú žiaci poistení proti krádeži a strate vecí, lebo poisťovňa Allianz, s ktorou sme mali v tejto oblasti dlhoročnú spoluprácu, tento typ poistenia zrušila. 

       Oslovili sme ďalšie poisťovne, žiaľ, žiadne proti strate a krádeži nepoisťujú alebo ich podmienky týkajúce sa zabezpečenia budov a dokazovania poistnej udalosti sú nastavené tak vysoko, že k odškodneniu by nedochádzalo.

       Prosím, zdôraznite aj Vy svojím deťom, aby by si na svoje veci dávali lepší pozor. V šatni školy v kútiku pre zabudnuté veci sa nachádza mnoho šatstva a obuvi, ktoré si deti z nepozornosti nechávajú v škole a ani po vyzvaní nikomu nechýbajú.

       Mgr. Miroslav Cisár, riaditeľ školy

      • Pokyny pre zákonných zástupcov v šk. roku 2021/2022 - COVID-19.

      • MŠVVaŠ SR vydalo pre školy pokyny v školskom roku 2021/2022, ktoré súvisia s ochorením COVID-19. Podľa týchto pokynov je zákonný zástupca povinný:

       • zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška.
       • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v zelených okresoch len odporúčanie). Pri prepnutí okresu do oranžovej farby, je povinný Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predložiť. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné vyplniť cez EduPage.
       • Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri vyššej absencii musí predložiť Potvrdenie o chorobe od lekára.
       • V prípade podozrenia na COVID-19 bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa.   
       • Ak je u žiaka potvrdené ochorenia na COVID-19, bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.
       • Odporúčame rodičom predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény. Dostupné cez EduPage.

       Informácie o opatreniach podľa jednotlivých stupňov nájdete na odkaze COVID AUTOMAT

        

     • Kurz gymnastiky pre deti- šk.rok 2021/2022
      • Kurz gymnastiky pre deti- šk.rok 2021/2022

      • Aj v tomto školskom roku pozývame deti na kurz gymnastiky.

       Dieťa si pomocou cvičenia buduje pozitívny vzťah k sebe samému - psychicky i fyzicky, čo má nemalý vplyv na vytváranie jeho sebavedomia a sebahodnotenia.

       Stáva sa súčasťou kolektívu, celku, v ktorom sa deti navzájom podporujú. Gymnastické zručnosti sú základom pre akýkoľvek šport, ktorému sa Vaše dieťa bude venovať v budúcnosti či už rekreačne, alebo možno aj vrcholovo.

       Viac informácií nájdete na TOMTO ODKAZE!

     • Občianske združenie BENITIM pozýva do krúžkov
      • Občianske združenie BENITIM pozýva do krúžkov

      • MY TEEN (11 - 15 rokov) pokec, pohyb, zábava 

       Špeciálny psychologicko - športový  program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe aby nasledovali, zdravý a vyrovnaný životný štýl. Celoročný kurz pozostáva zo skupinových mentoringov vedených psychologičkou a z tréningov špeciálne vystavaných na záujmy dievčat. Vytvoríme im bezpečné prostredie, kde môžu riešiť svoje problémy a tiež ich budeme motivovať k pohybu, ktorý je základom pre psychickú pohodu. Na verejnom instagramovom profile @myteenprebaby im prinášame kvalitný obsah o zdravom životnom štýle - ako sa starať o duševnú rovnováhu a sebarozvoj, zaujímavosti o strave, pohybe aj móde. 

       Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/my-teen

       PARKOUR (6- 9 prípravka) a (10 -15 rokov) objav parkour s chuťou 

       Dynamické a tréningy plné gymnastiky, akrobacie a freerunu. Kombinuje prvky atletiky a gymnastiky, vedie deti k ovládaniu tela, myslenie, koncentráciu a rozvahu, cvičiaci lepšie zvládajú nielen fyzické, ale aj psychické prekážky. S deťmi pracujú profesionálni tréneri. 

       Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/parkour/

      • Poďakovanie pracovníčkam školskej jedálne

      • Touto krásnou kytičkou vyjadrili rodičia poďakovanie za neľahkú prácu zamestankyniam našej školskej jedálne.

       Pracovníčky jedálne tieto netradičné kvetinky vďačne prijali so slovami: "ďakujeme, rady  to robíme pre Vaše i naše deti!"

     • Oznam školskej jedálne
      • Oznam školskej jedálne

      • Od 1.01.2021 je v platnosti  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č 15/2020 zo dňa 15.12.2020.

       Výška príspevku na režijné náklady

       V zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti

       Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

       1. Základná škola –zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 eur na žiaka paušálne za kalendárny mesiac.
       2. Diétne stravovanie zabezpečované individuálnou donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom –na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za žiaka navštevujúceho ZŠ vo výške 5 eur/mesiac paušálne za kalendárny mesiac. 

       Ďakujeme

      • Ocenenie našich kolegýň

      • Za rok 2020 boli ocenené dve naše kolegyne, pani učiteľka Mgr. Ružena Valentínová a taktiež pani vychovávateľka Marta Ráczová.

      • Oznam rodičom!

      • Upozorňujeme rodičov, že od 8.1.2020 sa mení vstup rodičov do budovy školy a to nasledovne:

       1. pred vyučovaním do 7:55 hod. vstupujú do budovy školy bočným vchodom len žiaci,   rodičia len po vzájomnej dohode s vyučujúcim, ktorý ich počká pri vchode,

       2. po vyučovaní do 14:00 hod. je vstup do budovy školy bočným vchodom  a rodičia si môžu vyzdvihnúť dieťa v jednotlivých oddeleniach ŠKD,

       3. v čase od 14:00 do 15:30 hod. je budova školy uzatvorená, v súrnych prípadoch vstup cez hlavný vchod,

       4. od 15:30 hod. si rodičia môžu vyzdvihnúť dieťa v jednotlivých oddeleniach ŠKD - vstup do budovy školy bočným vchodom.

      • ODHLASOVANIE OBJEDNANEJ STRAVY

      • V súčasnosti je možné už objednanú stravu odhlásiť najneskôr v daný deň do 8:00 a to šiestimi rôznymi spôsobmi:

        

       • Osobne u vedenia školskej jedálne
       • Písomne prostredníctvom zápisu do zošita v školskej jedálni
       • E-mailom na adresu sjtupolevova@gmail.com
       • Telefonicky na čísle 02/207 63 823
       • SMS na číslo 0903/818 101 NONSTOP a v daný deň taktiež do 8:00
       • Webovou aplikáciou e-jedálniček na webových stránkach školy.

       Ak je webová aplikácia neprístupná, alebo pri odhlásení stravy mailom nedostanete spätné potvrdenie o odhlásení stravníka, neváhajte prosím použiť vyššie uvedené, Vám dostupné, možnosti.

       Všetky kontaktné údaje nájdete aj medzi kontaktmi školy.

     • Oznam pre stravníkov
      • Oznam pre stravníkov

      • Vážení stravníci a rodičia!

       Informácie o objednávkach a rušení objednávok obedov, odobratej strave a ostatné informácie pre stravníkov sa naďalej nachádzajú na stránke e-jedálniček,  http://195.28.76.122/ejidelnicek/ .

       Systém edupage.org síce obsahuje aj blok jedáleň, ale pre naše potreby, kedy je ako príprava, tak aj výdaj jedla podstatne komlikovanejší, pretože obsluhujeme nielen základnú školu ale aj dve materské školy, je nateraz vhodnejší uvedený e-jedálniček.

       Systém edupage.org využíva naša škola len pre potreby samotnej výučby a súvisiacej agendy, ale nie pre stravovanie!