• Novinky

      • Výberové konanie na dodávateľa energií

      • Vzhľadom na skutočnosť, že SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. sa rozhodla ukončiť podnikanie v oblasti obchodu s elektrinou a zemným plynom najneskôr k 31.10.2021, vyhlasuje naša škola výberové konanie na nového dodávateľa energií.

       Bližšie informácie získajú záujemcovia na riaditeľstve školy.

      • Usmernenie k noseniu rúšok

      • Žiaci na základných školách nemusia od pondelka 4.10.2021 nosiť rúška počas vyučovania v triedach. Znenie aktuálnej vyhlášky s presným určením výnimiek nájdete na tomto odkaze.

       Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). 

       ÚVZ nosenie rúška u detí aj naďalej odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie proti koronavírusu, ako aj ďalším respiračným ochoreniam.

        

      • Divadelné kurzy v Petržalke

      • Kultúrne zriadenia Petržalky otvárajú nové divadelné kurzy pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Jedná sa o kreatívne kurzy, ktoré sa týkajú divadla či už po stránke hereckej, réžijnej, či scénografickej.

       Kurzy sú rozdelené do viacerých kategórii, ktoré sú ohraničené vekovo. Rozvrh kurzov je zatiaľ orientačný.

       Cena kurzov: 5€ za jednu hodinu / 20€ za mesiac (Do konca roka sa bude platiť mesačne)

       Prihlášku a ďalšie informácie o kurzoch posielajte na: kurzy@kzp.sk

       Viac informácií o kurzoch nájdete na TOMTO ODKAZE

      • Už druhý pápež blízko našej školy.

      • 14. septembra 2003 v blízkosti našej školy na námestí, ktoré je už pomenované podľa neho, bol svätý pápež Ján Pavol II.

       13. septembra 2021 do Petržalky prišiel pápež František. Je veľa krajín a miest, ktoré v dve tisícročnej histórii kresťanstva pápeži ešte nemali možnosť navštíviť. V našom meste, vedľa našej školy, sa môžeme pochváliť prítomnosťou 264. a 266. pápeža.

       Svätý otec František prišiel do Petržalky k Misionárkam lásky – sestrám Matky Terezy, ktoré sa starajú o ľudí bez domova v dome s názvom Betlehem, ktorý sa nachádza na Rovniankovej ulici. V rámci týždňa prípravy na návštevu pápeža sme v rámci hodín Náboženskej výchovy mali možnosť spoznať záhradu tohto miesta, kde nás obyvatelia Betlehema s radosťou vítali. K veľkej pocte našej škole prispela aj skutočnosť, že žiak 4A, Maximilián Sovič so svojimi sestrami vítal pápeža Františka chlebom a soľou na letisku a prezidentskom paláci. Niektorým našim žiakom  i kolegom pápež František zakýval z auta pri „náhodnom“ stretnutí v uliciach Petržalky. Iní ho boli privítať pri dome Betlehem. Ďalší sme za ním putovali do Šaštína v deň sviatku Patrónky Slovenska. Veríme, že prítomnosť a Požehnanie pápeža v Petržalke zanechá v našich srdciach radosť a nádej aj v tomto náročnom období.

       Ľubomíra Semešová

       Súvisiace FOTO

      • Pokyny pre zákonných zástupcov v šk. roku 2021/2022 - COVID-19.

      • MŠVVaŠ SR vydalo pre školy pokyny v školskom roku 2021/2022, ktoré súvisia s ochorením COVID-19. Podľa týchto pokynov je zákonný zástupca povinný:

       • zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška.
       • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v zelených okresoch len odporúčanie). Pri prepnutí okresu do oranžovej farby, je povinný Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predložiť. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné vyplniť cez EduPage.
       • Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri vyššej absencii musí predložiť Potvrdenie o chorobe od lekára.
       • V prípade podozrenia na COVID-19 bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa.   
       • Ak je u žiaka potvrdené ochorenia na COVID-19, bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.
       • Odporúčame rodičom predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény. Dostupné cez EduPage.

       Informácie o opatreniach podľa jednotlivých stupňov nájdete na odkaze COVID AUTOMAT

        

     • Kurz gymnastiky pre deti- šk.rok 2021/2022
      • Kurz gymnastiky pre deti- šk.rok 2021/2022

      • Aj v tomto školskom roku pozývame deti na kurz gymnastiky.

       Dieťa si pomocou cvičenia buduje pozitívny vzťah k sebe samému - psychicky i fyzicky, čo má nemalý vplyv na vytváranie jeho sebavedomia a sebahodnotenia.

       Stáva sa súčasťou kolektívu, celku, v ktorom sa deti navzájom podporujú. Gymnastické zručnosti sú základom pre akýkoľvek šport, ktorému sa Vaše dieťa bude venovať v budúcnosti či už rekreačne, alebo možno aj vrcholovo.

       Viac informácií nájdete na TOMTO ODKAZE!

     • Občianske združenie BENITIM pozýva do krúžkov
      • Občianske združenie BENITIM pozýva do krúžkov

      • MY TEEN (11 - 15 rokov) pokec, pohyb, zábava 

       Špeciálny psychologicko - športový  program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe aby nasledovali, zdravý a vyrovnaný životný štýl. Celoročný kurz pozostáva zo skupinových mentoringov vedených psychologičkou a z tréningov špeciálne vystavaných na záujmy dievčat. Vytvoríme im bezpečné prostredie, kde môžu riešiť svoje problémy a tiež ich budeme motivovať k pohybu, ktorý je základom pre psychickú pohodu. Na verejnom instagramovom profile @myteenprebaby im prinášame kvalitný obsah o zdravom životnom štýle - ako sa starať o duševnú rovnováhu a sebarozvoj, zaujímavosti o strave, pohybe aj móde. 

       Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/my-teen

       PARKOUR (6- 9 prípravka) a (10 -15 rokov) objav parkour s chuťou 

       Dynamické a tréningy plné gymnastiky, akrobacie a freerunu. Kombinuje prvky atletiky a gymnastiky, vedie deti k ovládaniu tela, myslenie, koncentráciu a rozvahu, cvičiaci lepšie zvládajú nielen fyzické, ale aj psychické prekážky. S deťmi pracujú profesionálni tréneri. 

       Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/parkour/

      • Poďakovanie pracovníčkam školskej jedálne

      • Touto krásnou kytičkou vyjadrili rodičia poďakovanie za neľahkú prácu zamestankyniam našej školskej jedálne.

       Pracovníčky jedálne tieto netradičné kvetinky vďačne prijali so slovami: "ďakujeme, rady  to robíme pre Vaše i naše deti!"

     • Oznam školskej jedálne
      • Oznam školskej jedálne

      • Od 1.01.2021 je v platnosti  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č 15/2020 zo dňa 15.12.2020.

       Výška príspevku na režijné náklady

       V zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti

       Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

       1. Základná škola –zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 eur na žiaka paušálne za kalendárny mesiac.
       2. Diétne stravovanie zabezpečované individuálnou donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom –na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za žiaka navštevujúceho ZŠ vo výške 5 eur/mesiac paušálne za kalendárny mesiac. 

       Ďakujeme

      • Oznam rodičom!

      • Upozorňujeme rodičov, že od 8.1.2020 sa mení vstup rodičov do budovy školy a to nasledovne:

       1. pred vyučovaním do 7:55 hod. vstupujú do budovy školy bočným vchodom len žiaci,   rodičia len po vzájomnej dohode s vyučujúcim, ktorý ich počká pri vchode,

       2. po vyučovaní do 14:00 hod. je vstup do budovy školy bočným vchodom  a rodičia si môžu vyzdvihnúť dieťa v jednotlivých oddeleniach ŠKD,

       3. v čase od 14:00 do 15:30 hod. je budova školy uzatvorená, v súrnych prípadoch vstup cez hlavný vchod,

       4. od 15:30 hod. si rodičia môžu vyzdvihnúť dieťa v jednotlivých oddeleniach ŠKD - vstup do budovy školy bočným vchodom.