• Školský psychológ a inkluzívny tím

   •  

    PaedDr. Dana Janotová

    školská psychologička 

    Kontakt:

    +421 2 63 532 260

    janotova@zs-tupolevova.sk

    Viac si o práci školského psychológa a špeciálneho pedagóga dozviete kliknutím >TU<

     Žiadosť o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie

     

    KONZULTAČNÉ HODINY

    školská psychologička

    PaedDr. Dana Janotová  

       

      Žiaci/učitelia/rodičia:

    Pondelok:      9:55 - 14:30

    Utorok:          8:00 - 8:45              

                          9:55 - 11:35

    Streda:           8:00 - 14:30                     

    Štvrtok:          8:00 - 9:40

                         10:50 - 11:35

                         12:35 - 13:20

    Piatok:           8:00 - 8:45

                          9:55 - 12:30

     

    Rodičia/ učitelia : V prípade potreby o konzultáciu mimo uvedených úradných hodín, prosím kontaktujte ma cez mail alebo telefonicky:

    janotova@zs-tupolevova.sk  alebo na tel. čísle +421 2 63 532 260

     

     

    KONZULTAČNÉ HODINY

      školská špeciálna pedagogička 

    PaedDr. Silvia Jakubová Šimonová

                 

    Pondelok:       7.30  - 12.30

    Utorok:           7.30 - 12.30

    Streda:           7.30  - 14.30

    Štvrtok:          7.00  - 8.45

    Piatok:           9.55  - 12.30

      

    Rodičia/ učitelia : V prípade potreby o konzultáciu mimo uvedených úradných hodín, prosím kontaktujte ma cez mail alebo telefonicky:

    jakubova.simonova@zs-tupolevova.sk  alebo na tel. čísle +421 2 63 532 260

     

     Inkluzívny tím

    špeciálny pedagóg: PaedDr. Silvia Jakubová Šimonová    jakubova.simonova@zs-tupolevova.sk

    sociálny pedagóg: PaedDr. Mária Bálintová

    asistenti učiteľa:    Mgr.Kristína Búranová                               buranova@zs-tupolevova.sk

                                             Tatiana Mišunová                                      misunova@zs-tupolevova.sk

                                             Mgr. Lenka Herdová                          

                                             Bc. Andrea Toráčová

                                             

     

    Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     

     

    https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

     

    Národný projekt POP II

    „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

    www.esf.gov.sk

    www.minedu.gov.sk NP POP: https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

    MPC: https://mpc-edu.sk

    Názov operačného programu : OP ľudské zdroje

    Názov prioritnej osi : Vzdelávanie

    d projektu: 31211Y720 Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond Cieľová skupina: Primárne žiaci so ŠVVP Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR: 100% Miesto realizácie: ZŠ Tupolevova 20, Bratislava 851 01 Obdobie realizácie: 01.09.2020 31.08.2022 ZŠ Tupolevova 20 je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí II. Vďaka projektu sme získali troch pedagogických asistentov a školskú špeciálnu pedagogičku do inkluzívneho tímu, ktorí pomáhajú zvýšiť kvalitu výchovno -vzdelávacej činnosti a zároveň zabezpečujú a zvyšujú možnosť individuálneho prístupu a diferencovanej výučby žiakom so ŠVVP.

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 23.augusta 2019 vyzvanie pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Prijímateľom tohto národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

    V rámci Narodeného projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorého špecifickým cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov sa snažíme vytvárať inkluzívne prostredie podľa potrieb a možností našej ZŠ.