• Platby

    • Platba za Školský klub detí

      

     Na čiastočnú úhradu nákladov činnosti ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok 20€ /mesiac/dieťa na pravidelnú dochádzku, na 2. dieťa o 1€ menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Na čiastočnú úhradu nákladov so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok  vo výške

     10€ /mesiac/dieťa (ak dieťa navštevuje ŠKD len v čase obeda, krátkodobej činnosti popoludní,  rannej činnosti ŠKD - platí  sa poplatok ak ide už len o jednu z týchto činností).

     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet ZŠ Tupolevova 20:

      

     9401103001/5600

     IBAN:  SK23 5600 0000 0094 0110 3001

     SWIFT/BIC:    KOMASK2X

     Variabilný symbol:  rok - mesiac   ( napr.: 202209)

     Špecifický symbol:   číslo oddelenia ( napr.: 1)

     Poznámka:   ŠKD, meno dieťaťa, trieda,  (prípadne meno vychovávateľky)

     Poplatok za ŠKD môžete uhrádzať dvoma spôsobmi:  internetbankingom alebo poštovou poukážkou, ktorú dostanete od vychovávateľky.

     Pre kontrolu platby je potrebné odovzdať vychovávateľke potvrdenie o zaplatení poplatku za ŠKD: výpis internetbankingovej platby alebo ústrižok zloženky.

      

     1. Rodič je povinný platiť príspevok načas. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 25. v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.
     2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
     3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa z ŠKD natrvalo, musí tak učiniť najneskôr 3 dni pred ukončením nasledujúceho mesiaca písomnou formou.
     4. Po predložení dokladov o sociálnej podpore (hmotnej núdzi) môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.
     5. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.