• Špeciálne triedy

    • Špeciálne triedy sa venujú žiakom s poruchami učenia

    •  

     Špecifické vývinové poruchy učenia 

               Špecifické vývinové poruchy učenia sú vývinovou poruchou. To znamená, že sa prejavujú narušením určitých schopností a zručností. Predstavujú diagnostickú kategóriu slúžiacu k súhrnnému označeniu takých vývinových problémov, ktoré vznikajú ako dôsledok čiastkových dysfunkcií potrebných pre osvojenie rôznych školských zručností. Oslabenia sa týkajú predovšetkým kognitívnych, motorických, pamäťových a rečových funkcií. Špecifické poruchy učenia nie sú spôsobené postihnutím zraku, sluchu, motoriky, mentálnej retardácie či inou psychickou poruchou alebo nepriamym vplyvom prostredia, i keď ich vonkajší vplyv môže byť veľmi podobný (dieťa nečíta, nepíše a pod.). Členia sa podľa toho, ktorú oblasť postihujú. (Matějček)

       

     Dyslexia 

               Najznámejšia porucha z celej skupiny porúch je porucha čítania. Špecifická vývinová dyslexia je porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať napriek tomu, že sa dieťaťu poskytuje bežné výukové vedenie, má primeranú inteligenciu a sociokultúrne príležitosti. (Matějček) 

               Čo patrí medzi typické dyslektické prejavy? 

     - ťažkosti s rozlišovaním tvarov písmen,  

     - znížená schopnosť spájať písanú a zvukovú podobu hlásky,  

     - ťažkosti v rozlišovaní tvarovo podobných písmen,  

     - nerozlišovanie zvukovo podobných hlások,  

     - nedodržiavanie správneho poradia písmen v slabikách, slovách, tzv. inverzie,  

     - pridávanie písmen, slabík do slov,  

     - vynechávanie písmen, slabík v slovách,  

     - domýšľanie si koncov slov,  

     - nedodržiavanie dĺžok samohlások,  

     - neschopnosť čítať s intonáciou,  

     - nesprávne čítanie predložkových väzieb,  

     - čítanie bez porozumenia,  

     - dvojité čítanie – dieťa prečíta najprv slovo, či slabiku potichu pre seba, a až potom nahlas 

      

     Dysgrafia 

               Dysgrafia je porucha postihujúca grafickú stránku písomného prejavu. Príčinou je deficit vývoja grafomotoriky, pohybovej koordinácie, koordinácie pohybov oka a ruky a v rýchlosti psychických procesov. (Zelinková) 

               Čo patrí medzi typické dysgrafické prejavy?  

     - nečitateľné písmo a to aj pri dostatočnom čase a pozornosti venovanej danej úlohe, 

     - tendencia k zmenšovaniu písaného aj tlačeného písma, nepravidelná veľkosť, rozličnosť tvarov, nerovnosť línií, nerovnomerný sklon, neschopnosť dodržiavať riadky pri písaní,  

     - nedokončené slová či písmená, vynechávanie slov v súvislom texte,  

     - nepravidelné usporiadanie na stránke vzhľadom na riadky a okraje,  

     - nepravidelná hustota medzi slovami a písmenami,  

     - často atypický úchop písacieho nástroja či kŕčovitý úchop prstov,  

     - zvláštne držanie tela pri písaní,  

     - predriekavanie písmen, starostlivé pozorovanie píšucej ruky,  

     - výrazné pomalé tempo písania, veľká námaha pri akomkoľvek písomnom prejave,  

     - obsah napísaného v časovom tlaku nekoreluje s jazykovými schopnosťami a zručnosťami,  

      

     Dysortografia 

               Dysortografia je špecifická porucha pravopisu. Zvyčajne sa vyskytuje spolu s dyslexiou. Môžeme ju definovať takto: Pri primeranej inteligencii, dobrých rodinných pomeroch a bežnom spôsobe výučby sa prejavujú ťažkosti s osvojením pravopisu. (Lechta) 

               Najčastejšie je postihnutá oblasť sluchového vnímania, Postihnutie často býva sprevádzané špecifickou chybou výslovnosti. 

               Medzi špecifické dysortografické chyby patria:  

     - zámeny zvukovo podobných hlások (b-d, z-s, h-ch)  

     - sťažené vybavovanie si naučeného tvaru písmena v písomnej podobe, znížená schopnosť  

     spojenia písanej a počutej podoby hlásky,  

     - zámeny tvarovo podobných písmen v písanej podobe,  

     - chyby z artikulačnej neobratnosti,  

     - chyby v mäkčení na akustickom podklade,  

     - chyby v dôsledku sykavkových asimilácii,  

     - neschopnosť dodržiavať poradie písmen, slabík v slove,  

     - pridávanie písmen a slabík do slov,  

     - nerozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni,  

     - neschopnosť dodržiavať dĺžky samohlások,  

     - neschopnosť rozlišovať hranice slov vo vete,  

     - ťažkosti v slabikách a slovách so slabikotvorným r, l