• Školský poriadok ŠKD

    • kladná škola Tupolevova 20, Bratislava

      

     Školský poriadok školského klubu detí – ŠKD

     1. Úvodné ustanovenie

      

     ŠKD je výchovnovzdelávacie zariadenie zabezpečujúce činnosť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú činnosť podľa výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

      

     1. Riadenie a organizácia školského klubu detí

      

     1. Školský klub detí riadi riaditeľ školy a ním poverená vedúca vychovávateľka, ktorá je zároveň členom vedenia školy.
     2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú kvalifikované vychovávateľky ŠKD.
     3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.

        4.   Počet detí v oddelení určí riaditeľ školského klubu detí alebo riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou pri dodržaní požiadaviek podľa                          osobitného predpisu Z.z.č.390/2011.

      5.   ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným výchovným programom školského zariadenia platného od 5. 9. 2022.

      

     1. Prevádzka ŠKD

      

     1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 hod. do 17.00 hod. V ranných hodinách v čase

     od 6.30 hod. do 7.45 hod., pričom rodič môže dieťa do rannej prevádzky ŠKD odovzdať do 7.20 hod. Po vyučovaní je prevádzka ŠKD v čase od 11.30 hod. do 17.00 hod.

     1. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD nasledovne:

      

     6:30 – 7:20       príchod do rannej ŠKD, počúvanie hudby, čítanie detských časopisov, kľudné zamestnanie, kreslenie,

                 7:20 – 7:45       odpočinkové hry v herni,

                 7:45                 odchod detí do tried s vychovávateľkou,

     11:35 – 13:00   obed podľa rozpisu, relaxačná činnosť, odchod detí domov po vyučovaní a obede,

      13:00 – 14:00  tematická oblasť výchovy (esteticko-výchovná, prírodovedno-

                                         environmentálna, telovýchovno-zdravotná, vzdelávacia, spolo-

                                        čensko-vedná, pracovno-technická),

     14:00 – 14:45   pobyt detí na školskom dvore, pohybové hry, individuálne hry,

     14:45 – 15:00   olovrant,

     15:00 – 16:00   príprava na vyučovanie, vypracovávanie domácich úloh, čítanie, samostatná príprava, didaktické hry,

     16:00 – 16:30   čítanie z detských časopisov, spoločenské hry, upratovanie triedy, starostlivosť o kvety,

     16:30               presun detí do zberných tried,

     15:30 – 17:00   odchody detí domov, samostatné hry, spoločenské hry, voľné kreslenie, rozhovory, hry s hračkami, pozeranie DVD, ručné práce.

      

     1. V prípade záujmu zákonných zástupcov môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas školských prázdnin. Minimálny počet prihlásených detí je 15.
     2. O rozsahu jeho dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.
     3. Zákonný zástupca je povinný vybrať dieťa z ŠKD do 17.00 hod.

      

     1. Prevádzkový poriadok ŠKD

      

     1. Rodičia do ŠKD prihlásia dieťa vyplnením a podpísaním prihlášky, na základe ktorej pri splnení stanovených podmienok vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí do ŠKD.

     2.  Dochádzka prihlásených detí do školského klubu je povinná.

     Každú neprítomnosť dieťaťa v školskom klube musia rodičia, alebo triedny učiteľ oznámiť.

           3.   Dieťa môže byť uvoľnené zo školského klubu i pred stanovenou dobou odchodu, ak o to rodičia písomne požiadajú               vychovávateľku.

           4.   Opustiť školský klub bez dovolenia vychovávateľky nie je dovolené.

     5.   Dieťa v ŠKD je povinné  riadiť sa pokynmi vychovávateľky, plniť jej príkazy a dodržiavať školský poriadok.

     6.   Vyučujúci prvého stupňa odovzdáva po skončení vyučovania žiakov do školského klubu priamo vychovávateľke. Ak vychovávateľka nepríde v stanovenom čase, počká so žiakmi až do jej príchodu. Neprítomnosť vychovávateľky hlási na riaditeľstve školy.

     7.   Na obed odchádzajú všetky deti spoločne s vychovávateľkou, musia mať so sebou čípy na obed. Za čípy nezodpovedá vychovávateľka.

     8.   Pred odchodom na obed si každé dieťa umyje ruky, počas obeda sa správa podľa pravidiel spoločenského poriadku. Je príborom.

     9.   Dobu venovanú v režime dňa príprave na vyučovanie musia dodržiavať všetky deti v oddelení ŠKD.

     10. Za poškodené hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá to dieťa, ktoré škodu úmyselne spôsobilo.

     11. Za dieťa, ktoré bolo  na vyučovaní, ale do školského klubu sa nedostavilo, vychovávateľka nezodpovedá.

     12. Prevádzka v školskom klube je podľa týždenného harmonogramu vypracovaného  vychovávateľkou ŠKD podľa                rozvrhu hodín. Prevádzka v ŠKD končí každý deň o 17:00 hod.

     13. Dieťa odchádza z ŠKD cez šatne a cez vchod pre žiakov školy vždy pod dozorom  službukonajúceho vychovávateľa.

     14. Za bezpečnosť detí v čase pobytu v ŠKD aj v čase odchodu domov v priestoroch areálu školy zodpovedá                                     službukonajúca vychovávateľka ŠKD.

      

     1. Zaraďovanie detí do ŠKD

      

     1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky –zápisný lístok do ŠKD – podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka. Deti 1. ročníka sa do ŠKD zapisujú predbežne pri zápise do 1. ročníka. Spresnenie prihlášok je možné do 15. septembra začínajúceho školského roka.
     2. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, vedúca vychovávateľka ŠKD v spolupráci s ostatnými vychovávateľkami, spravidla podľa veku, s prihliadnutím na  individuálne osobitosti a priateľské vzťahy detí.
     3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

      

     1. Dochádzka detí

      

     1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie zákonný zástupca v osobnom spise dieťaťa. Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť zákonný zástupca písomne a v osobnom spise dieťaťa ich aktualizuje vychovávateľka ŠKD.
     2. Dieťa, ktoré má v osobnom spise uvedený odchod domov s rodinným príslušníkom, môže byť z  ŠKD uvoľnený sám len na základe písomnej žiadosti.
     3. Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je v osobnom spise uvedené, z ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov po obede, inak až o 15.30 – 17.00 hod.
     4. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením príslušného mesiaca.
     5. Za príchod dieťaťa do rannej činnosti klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.30 do 7.45 hod., zodpovedajú zákonní zástupcovia. Po 7.20 hod vstup do ŠKD nie je možný(vstup do budovy školy je uzamknutý). O 7.45 hod. deti pod dozorom službukonajúceho vychovávateľa alebo triedneho učiteľa odchádzajú do kmeňových tried.
     6. Za odchod detí z ŠKD zodpovedá službukonajúci vychovávateľ, ktorý odovzdá dieťa do rúk zákonným zástupcom.
     7. Vstup rodičov do budovy školy nie je povolený.

      

     1. Vyzdvihnutie  detí z ŠKD  a prechody detí medzi krúžkami

      

      1. Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba OSOBNE pri bočnom vchode B1 prostredníctvom video vrátnika v čase od 15:30 hod. do 17:00 hod. V tomto čase je pri vchode zabezpečená služba vrátničky alebo od 16:15 hod. vychovávateľa, ktorý dozerá na prevzatie dieťaťa.
      1. Rodičia detí, ktoré sa nachádzajú v prístavbe vyzdvihujú  deti  prostredníctvom video vrátnika, zazvonením do príslušného oddelenia ŠKD, dieťa privedie vychovávateľ.
      1. V prípade potreby skoršieho odchodu dieťaťa z ŠKD rodič je povinný oznámiť vychovávateľke PÍSOMNE čas a spôsob odchodu dieťaťa (napr. dieťa chodí samo, prípadne ho vyberá z ŠKD  splnomocnená osoba). Rodič prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu uvedie písomne prostredníctvom zrkadielka. Všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke oddelenia písomne, prípadne po vzájomnej dohode rodiča a vychovávateľky prostredníctvom mobilu.

     V čase keď je činnosť oddelení ŠKD na školskom dvore si rodič preberie dieťa OSOBNE a odchod dieťaťa oznámi vychovávateľke.

      1. V prípade ak dieťa chodí samo domov (bez doprovodu zodpovednej osoby), či už pravidelne (každý deň) alebo nepravidelne (iba niektoré dni v týždni), rodič je tento spôsob odchodu dieťaťa povinný oznámiť vychovávateľke PÍSOMNÝM spôsobom (na lístok, ktorý dieťa odovzdá), kde uvedie svoje

     meno, meno dieťaťa, čas odchodu dieťaťa zo ŠKD a podpis. Inak dieťa nebude uvoľnené zo ŠKD, až pokým si pre neho príde rodič alebo splnomocnená osoba.

      1. Akékoľvek odchýlky v dochádzke resp. o spôsobe odchodu (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané v splnomocnení, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke PÍSOMNÝM spôsobom. Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí, alebo na základe telefonátu sú neprijateľné a v žiadnom prípade nebudú

     akceptované.

      1. Do budovy školy sa rodičia nedostanú, pretože všetky vchody sú uzamknuté.

     Ak rodič potrebuje prevziať dieťa nečakane alebo v súrnych prípadoch mimo stanovených hodín (v čase keď sme na obede alebo na školskom dvore), nech túto skutočnosť oznámi vychovávateľke telefonicky alebo SMS správou, aby si dieťa zobralo školskú tašku so sebou, aby sa zabránilo zbytočným problémom, nakoľko triedy bývajú uzamknuté.

      1. Zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD (t.j. od jeho príchodu až po odchod) preberá vychovávateľka oddelenia, ktoré dieťa navštevuje. Počas krúžkovej činnosti v škole, popoludňajšieho vyučovania v škole v čase pobytu dieťaťa v ŠKD, je za dieťa zodpovedný vedúci krúžku, resp. učiteľ poverený vedením aktivity. Jeho zodpovednosť začína vyzdvihnutím dieťaťa

     z ŠKD a končí jeho odovzdaním v klube po skončení aktivity.

      1. Pri záujmovej/krúžkovej činnosti organizovanej inou inštitúciou ako škola (napr. ZUŠ, športový oddiel ap.) zodpovednosť za prechod dieťaťa preberá zákonný zástupca, rovnako tak zákonný zástupca zodpovedá za príchod dieťaťa na rannú službu ŠKD a odchod dieťaťa zo ŠKD.

      

     1. Výchovno-vzdelávacia činnosť

      

     Vo výchovnom pláne sa striedajú výchovno-vzdelávacie činnosti/aktivity pre príslušné oddelenie na celý školský rok. Realizuje sa jedna výchovnovzdelávacia činnosť denne tak, aby sa vystriedali všetky tematické oblasti výchovy počas obdobia dvoch týždňov. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa

     realizuje tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými výchovno-vzdelávacími aktivitami.

     Činnosti sa projektujú tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí.

      

     1. Výchovnovzdelávacia činnosť je zameraná na činnosti oddychového, relaxačného, rekreačného a záujmového charakteru (spoločensko-vedná oblasť, pracovno-technická oblasť, prírodovedno-environmentálna oblasť, esteticko-výchovná oblasť, telovýchovná, zdravotná a športová oblasť) a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňujú v oddeleniach ŠKD.
     2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.
     3. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, exkurziami, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí.
     4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie sa venuje náležitá pozornosť príprave na

     vyučovanie a po dohode s rodičmi detí si podľa pokynov starostlivo vypracovávajú domáce úlohy, opakujú učivo a čítajú. Nevyrušujú ostatných pri práci.

     1. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné je hradené rodičmi, z príspevku na kultúrne podujatia, ktorý rodičia uhradia príslušnej vychovávateľke v hotovosti do 15. septembra vo výške 20 Eur.
     2. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne so svojou vychovávateľkou. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne. Vychovávateľky 1. ročníkov učia deti postupom pri stravovaní a hygienickým návykom.
     3. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, počítačové učebne, hudobná miestnosť, školská knižnica, telocvične, školské ihrisko a iné objekty.
     4. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia.
     5. Na činnosť ŠKD sa využíva príspevok za pobyt detí v ŠKD, príspevky Rady rodičov, predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.

      

     1. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

      

     1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ.
     2. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode s vychovávateľkou učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu.
     3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne /zápisom do triednej knihy/ poučiť deti o bezpečnosti.
     4. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo vedúca vychovávateľka ŠKD vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet detí.
     5. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka (alebo zastupujúca učiteľka) prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše do zošita úrazov a napíše záznam o úraze, urgentne oboznámi rodičov o úraze dieťaťa.
     6. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov, mobilov do ŠKD nie je povolené.
     7. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie, bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.
     8. Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
     9. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo areálu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich prevzatia rodičmi.
     10. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.
     11. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu a pod. upovedomí o tom rodičov.
     12. Vychovávatelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú povinní informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou a výchovným poradcom školy.
     13. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas celého pobytu v ŠKD plne v súlade so Školským poriadkom. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania ŠP v ŠKD môže byť dieťa z ŠKD vylúčené.

      

     1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

      

     1. Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalka a v znení Všeobecne záväzného nariadenia

     č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013, v § 3 odseky 1 a 2 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 20€/mesiac/dieťa,

     na 2. dieťa o 1€ menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Na čiastočnú úhradu nákladov so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne

     na jedno dieťa príspevok  vo výške 10€ /mesiac/dieťa (ak dieťa navštevuje ŠKD len v čase obeda, krátkodobej činnosti popoludní,  rannej činnosti ŠKD - platí  sa poplatok ak ide už len o jednu z týchto činností).

     O zmene poplatku rozhoduje riaditeľ školy.

     Triedny fond sa platí vychovávateľke 20€ na 1 polrok. Z poplatku je krytá časť materiálneho vybavenia jednotlivých oddelení, niektoré aktivity ŠKD a kultúrne podujatia.

     1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet ZŠ Tupolevova 20:

     9401103001/5600

     IBAN:  SK23 5600 0000 0094 0110 3001

     SWIFT/BIC:   KOMASK2X

      

     Variabilný symbol:  rok - mesiac   ( napr.: 201909)

     Špecifický symbol:   číslo oddelenia ( napr.: 1)

     Poznámka:   ŠKD, meno dieťaťa, trieda,  (prípadne meno vychovávateľky)

     Poplatok za ŠKD môžete uhrádzať dvoma spôsobmi:  internetbankingom alebo poštovou poukážkou, ktorú dostanete od vychovávateľky.

     Pre kontrolu platby je potrebné odovzdať vychovávateľke potvrdenie o zaplatení poplatku za ŠKD: výpis internetbankingovej platby alebo ústrižok zloženky.

     Rodič je povinný platiť príspevok načas. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 25. v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.

     1. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
     2. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
     3. Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa z ŠKD natrvalo, musí tak učiniť najneskôr 3 dni pred ukončením nasledujúceho mesiaca písomnou formou.
     4. Po predložení dokladov o sociálnej podpore (hmotnej núdzi) môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.
     5. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.

      

     1. Záverečné ustanovenie

      

     Podľa tohto vnútorného poriadku ŠKD sa postupuje s účinnosťou od 5. septembra 2022.

      

      

     Školský  poriadok ŠKD vypracovala:

     Viera Tomečková, vedúca ŠKD

      

      

      

                                                                                 Mgr. Miroslav Cisár

                                                                                      riaditeľ školy

      

      

      

     V Bratislave 2. 9. 2022