• Prevádzka ŠKD

    • Prevádzka ŠKD

      

      

     1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 hod. do 17.00 hod.
     2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD nasledovne:

      

              6.30 - 7.20     príchod do rannej ŠKD, počúvanie hudby, čítanie 

                                         rozprávok, hry detí

                   7.20 - 7.45     odpočinkové hry v herni

                   7.45               odchod detí do tried s vychovávateľkou

      

     V tomto období až do odvolania nezabezčujeme rannú činnosť ŠKD, vychovávatelia od 7:30 hod. do 8:00 hod. vykonávajú ranný filter pri vchodoch do budovy školy. Činnosť ŠKD je v čase od 11:35 hod. do 17:00 hod.

      

      

              11:35 - 14:00      obed podľa rozpisu, relaxačná, rekreačná, záujmová 

                                         činnosť, odchod detí domov na základe písomnej

                                         žiadosti rodiča na daný deň, prípadne s rodičmi

              14:00 - 15:00      pobyt detí na školskom dvore, pohybové hry,

                                         individuálne hry, olovrant

              15:00 - 16:00      príprava na vyučovanie, vypracovávanie domácich

                                         úloh, opakovanie učiva

              16:00 - 16:30      spoločenské hry, upratovanie herne, triedy

              16:30 - 17:00      deti z oddelení sa spájajú podľa rozpisu do herní,

                                         kľudné hry na školskom dvore, v herni, odchod detí

                                         domov v sprievode rodičov

      

      

     1. V prípade záujmu zákonných zástupcov môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas školských prázdnin. Minimálny počet prihlásených detí je 12.
     2. O rozsahu jeho dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.
     3. Zákonný zástupca je povinný vybrať dieťa z ŠKD do 17.00 hod..