• Prevádzka ŠKD

    • Prevádzka ŠKD v šk. roku 2023/2024

      

     1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 hod. do 17.00 hod.
     2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD nasledovne:

     6:30 – 7:20                  príchod do rannej ŠKD, počúvanie hudby, čítanie detských časopisov, kľudné zamestnanie,                                                                                      kreslenie,

     7:20 – 7:45                  odpočinkové hry v rannej herni, ranná rozcvička,

     7:45                             odchod detí do tried s vychovávateľkou,

     11:35 – 13:00              obed podľa rozpisu, relaxačná činnosť, odchod detí domov po vyučovaní a obede,

     13:00 – 14:00              tematická oblasť výchovy (esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna,

                                         telovýchovno-zdravotná, vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická),

     14:00 – 14:45              pobyt detí na školskom dvore, pohybové hry, individuálne hry,

     14:45 – 15:00              olovrant,

     15:00 – 16:00              príprava na vyučovanie, vypracovávanie domácich úloh, čítanie, samostatná príprava,                                   

                                          didaktické hry,

     16:00 – 16:30              čítanie z detských časopisov, spoločenské hry, upratovanie triedy, starostlivosť o kvety,

     16:30                           presun detí do zberných tried,

     16:30 – 17:00          odchod detí domov, individuálne hry detí, spoločenské hry, voľné kreslenie, rozhovory, hry                            

                                      s hračkami, pozeranie DVD, ručné práce.

      

     1. V prípade záujmu zákonných zástupcov môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas školských prázdnin. Minimálny počet prihlásených detí je 12.
     2. O rozsahu jeho dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.
     3. Zákonný zástupca je povinný vybrať dieťa z ŠKD do 17.00 hod..