• Novinky

      • Už druhý pápež blízko našej školy.

      • 14. septembra 2003 v blízkosti našej školy na námestí, ktoré je už pomenované podľa neho, bol svätý pápež Ján Pavol II.

       13. septembra 2021 do Petržalky prišiel pápež František. Je veľa krajín a miest, ktoré v dve tisícročnej histórii kresťanstva pápeži ešte nemali možnosť navštíviť. V našom meste, vedľa našej školy, sa môžeme pochváliť prítomnosťou 264. a 266. pápeža.

       Svätý otec František prišiel do Petržalky k Misionárkam lásky – sestrám Matky Terezy, ktoré sa starajú o ľudí bez domova v dome s názvom Betlehem, ktorý sa nachádza na Rovniankovej ulici. V rámci týždňa prípravy na návštevu pápeža sme v rámci hodín Náboženskej výchovy mali možnosť spoznať záhradu tohto miesta, kde nás obyvatelia Betlehema s radosťou vítali. K veľkej pocte našej škole prispela aj skutočnosť, že žiak 4A, Maximilián Sovič so svojimi sestrami vítal pápeža Františka chlebom a soľou na letisku a prezidentskom paláci. Niektorým našim žiakom  i kolegom pápež František zakýval z auta pri „náhodnom“ stretnutí v uliciach Petržalky. Iní ho boli privítať pri dome Betlehem. Ďalší sme za ním putovali do Šaštína v deň sviatku Patrónky Slovenska. Veríme, že prítomnosť a Požehnanie pápeža v Petržalke zanechá v našich srdciach radosť a nádej aj v tomto náročnom období.

       Ľubomíra Semešová

       Súvisiace FOTO

      • Pokyny pre zákonných zástupcov v šk. roku 2021/2022 - COVID-19.

      • MŠVVaŠ SR vydalo pre školy pokyny v školskom roku 2021/2022, ktoré súvisia s ochorením COVID-19. Podľa týchto pokynov je zákonný zástupca povinný:

       • zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška.
       • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v zelených okresoch len odporúčanie). Pri prepnutí okresu do oranžovej farby, je povinný Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predložiť. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné vyplniť cez EduPage.
       • Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri vyššej absencii musí predložiť Potvrdenie o chorobe od lekára.
       • V prípade podozrenia na COVID-19 bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa.   
       • Ak je u žiaka potvrdené ochorenia na COVID-19, bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.
       • Odporúčame rodičom predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény. Dostupné cez EduPage.

       Informácie o opatreniach podľa jednotlivých stupňov nájdete na odkaze COVID AUTOMAT

        

     • Kurz gymnastiky pre deti- šk.rok 2021/2022
      • Kurz gymnastiky pre deti- šk.rok 2021/2022

      • Aj v tomto školskom roku pozývame deti na kurz gymnastiky.

       Dieťa si pomocou cvičenia buduje pozitívny vzťah k sebe samému - psychicky i fyzicky, čo má nemalý vplyv na vytváranie jeho sebavedomia a sebahodnotenia.

       Stáva sa súčasťou kolektívu, celku, v ktorom sa deti navzájom podporujú. Gymnastické zručnosti sú základom pre akýkoľvek šport, ktorému sa Vaše dieťa bude venovať v budúcnosti či už rekreačne, alebo možno aj vrcholovo.

       Viac informácií nájdete na TOMTO ODKAZE!

     • Občianske združenie BENITIM pozýva do krúžkov
      • Občianske združenie BENITIM pozýva do krúžkov

      • MY TEEN (11 - 15 rokov) pokec, pohyb, zábava 

       Špeciálny psychologicko - športový  program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe aby nasledovali, zdravý a vyrovnaný životný štýl. Celoročný kurz pozostáva zo skupinových mentoringov vedených psychologičkou a z tréningov špeciálne vystavaných na záujmy dievčat. Vytvoríme im bezpečné prostredie, kde môžu riešiť svoje problémy a tiež ich budeme motivovať k pohybu, ktorý je základom pre psychickú pohodu. Na verejnom instagramovom profile @myteenprebaby im prinášame kvalitný obsah o zdravom životnom štýle - ako sa starať o duševnú rovnováhu a sebarozvoj, zaujímavosti o strave, pohybe aj móde. 

       Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/my-teen

       PARKOUR (6- 9 prípravka) a (10 -15 rokov) objav parkour s chuťou 

       Dynamické a tréningy plné gymnastiky, akrobacie a freerunu. Kombinuje prvky atletiky a gymnastiky, vedie deti k ovládaniu tela, myslenie, koncentráciu a rozvahu, cvičiaci lepšie zvládajú nielen fyzické, ale aj psychické prekážky. S deťmi pracujú profesionálni tréneri. 

       Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/parkour/