• Novinky

      • Programko pre 1. a 2. stupeň ZŠ

      • Na našej základnej škole sa v tomto školskom roku bude organizovať krúžok programovania a informatiky pre žiakov 1. a 2. stupňa (oddelene). K dispozícii je niekoľko termínov (fyzicky v priestoroch školy).  Náplňou kurzov budú základy programovania + základy tvorby hier + internetová bezpečnosť. Presné termíny nájdete v registračnom formulári.

       Krúžok sa bude konať raz do týždňa po vyučovaní. Žiaci v cene krúžku dostanú učebnicu (teória + príklady) a potvrdenie o absolvovaní kurzu. Krúžky začínajú na začiatku októbra. Maximálna kapacita krúžku je 15 žiakov. 

       V prípade záujmu o viac informácii, prosím kontaktujte kozusko@programko.sk, 0917394051. Ján Kožuško je organizátorom krúžkov a zakladateľom iniciativy Programko, ktorá sa žiakom základných škôl v oblasti vzdelávania venuje už od roku 2019. Zároveň popri štúdiu informatiky a ekonómie pôsobí ako IT konzultant.

       Na krúžok môžete zaregistrovať na (v reg. formulári nájdete dostupné termíny):

       https://forms.gle/DAAuTmU8iJndTvs4A

      • "Anglické komunikačné kluby" Mybrain Academy

      • Na základe zvyšujúcej sa potreby  komunikácie v anglickom jazyku spúšťame unikátny projekt s jazykovou školou My Brain Academy Bratislava 2, ktorá pomáha Vašim deťom v zlepšovaní komunikačnej angličtiny prostredníctvom "popoludňajších anglických komunikačných klubov " v priestoroch našej školy. Ich metodika vychádza z prepájania školského učiva do myšlienkových máp, čo zabezpečí u Vašich detí pochopenie jazyka, odstránenie bariér a strachov a plynulosť rozprávania.


       Súhrnné info:

       - v skupinách je po 8 detí/ max. 10 (v prípade veľkého záujmu)

       - 1x do týždňa/skupina

       - 1 hodina trvá 60 minút

       - cena na mesiac je 30€/dieťa

       - máme vlastných lektorov, preškolených našou metodikou

       - výučba nadväzuje na štátny školský vzdelávací program 

        

       Výuku vieme spustiť od 2.10.2023 

       Pre viac informácií: prezentačné video + propagačný plagát.

       Prihláška:

       https://forms.gle/eAcGQCXEcyFCvECU6

        

       V prípade potreby kontaktujte pani Maju Minarovič

       Tel:0911/21 85 85

      • KURZY NA ŠKOLE v šk. roku 2023/2024 OD BENITIM

      • ŠPORTmaniak (6-10 r.) 15 športov v jednom kurze. Zisti, ktorý šport sa ti najviac páči                           

       Športový program, ktorý sa snaží nájsť každému dieťaťu vo veku 6-10 rokov najvhodnejšiu formu športovania. Trénujeme s profi trénermi v troch úrovniach nasledovné športy: 

       1. level: k základom pohybových a loptových hier postupne pribúda gymnastika, atletika, karate, florbal, futbal, dodgeball, kin ball
       2. level: parkour, šerm, tenis, bedminton
       3. level: basketbal, baseball, hádzaná, minivolejbal

       Na záver školského roka rodič obdrží odporúčanie, ktoré z odtrénovaných športov dieťaťu najviac vyhovujú. Deti vyzdvihujeme z ŠKD.                    

       Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak-6-10-r/

        

       PARKOUR (7-9 r., 10-15 r.)

       Vďaka gymnastike, akrobacii a free runu deti hravo zvládnu všetky prekážky.

       Na dynamických téningoch pracujeme s vlastnou váhou tela, zlepšujeme koordináciu, kondíciu aj myslenie. Získavame tie najlepšie predpoklady pre zvládnutie fyzických aj psychických prekážok. Parkour predstavuje komunitu motivujúcich športovcov. Deti vyzdvihujeme z ŠKD.

       Prihláška a info na:  https://benitim.sk/kurzy/parkour-9-15-r/  

      • Pomôcky do 1. ročníka

      • 1. prezuvky  -   s bledou podrážkou, podpísané vrecúško

       2. hygienické potreby  -  tekuté mydlo – náhradná náplň, 8 ks WC papier, 2 balíky                                                                 hygienických  vreckoviek – vyťahovacie v krabici

       3. telesná výchova   -    tepláky, tričko, tenisky s bledou podrážkou, podpísané vrecúško

       4. výtvarná výchova  -  tvrdé výkresy A4  - 30 ks /malé/,  A3 – 10 ks /veľké/,

                                             farebné  papiere, anilínové farby, temperové farby, štetce 2 okrúhle,

                                             2 ploché (široké aj úzke), kelímok na vodu,  voskovky,

                                             handričku a špongiu, igelit na lavicu,

                                             plastelína, lepidlo, tupé nožnice, malú pevnú podložku pod plastelínu

       5. iné potreby  - dosky na zošity, peračník: ceruzky HB, guma, strúhadlo, farbičky

        

       Všetky veci majú byť podpísané, príp. označené 

       Zošity a písacie potreby bude konzultovať triedny učiteľ zvlášť v prvý školsky deň.  

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

      • 4.9.2023

       1.ročník

       Slávnostné privítanie prvákov bude prebiehať vo vestibule školy o 8:30 hod. Nie je potrebné do školy v prvý deň nosiť školskú tašku, školské potreby a prezuvky. Po privítaní a oboznámení s organizačnými pokynmi od triednych učiteľov a vychovávateľov žiaci odchádzajú s rodičmi domov. V tento deň sú žiaci automaticky odhlásení z obedov. ŠKD pre žiakov 1. ročníka začína od 5.9.2023.

       2. – 9. ročník

       Nástup žiakov do školy je od 7:40 do 7:55 hod.

       Vstup žiakov:  1. stupeň bočný vchod B1

                               2. stupeň bočný vchod B3

       Po informáciách od triedneho učiteľa odchádzajú domov (1. - 4.ročník)  alebo zostávajú v ŠKD (2. - 4.ročník).

       Obedy sa vydávajú od 11:45 do 13:30.

       V tento deň ŠKD  bude fungovať pre 2. – 4. ročník do 17:00

        

       5. - 6.9.2023

       Vstup žiakov:  1. stupeň bočný vchod B1

                               2. stupeň bočný vchod B3

       Vyučovanie:

       1. stupeň – 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom

       2. stupeň – 5 vyučovacích hodín s triednym učiteľom

       ŠKD funguje do 17:00.

       Ranná ŠKD začína od 5.9.2023 (utorok) od 6:30 vstup cez bočný vchod B1.

      • Zmena poplatkov za ŠKD od 1.4.2023

       1. Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD  určuje  VZN mestskej časti Bratislava - Petržalka č.4/2023 s účinnosťou od  1. 4. 2023. V § 3 odsek 1 znie: „(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na:

       ·         jedno dieťa príspevok vo výške  40 €/mesiac/dieťa

       ·         2. dieťa a ďalšie dieťa 20 €/mesiac/dieťa

       Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok v rozpätí od 10 € do 15 €. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti. O zníženie poplatku požiada  rodič / zákonný zástupca písomne na predpísanom tlačive a to najneskôr tri dni pred ukončením aktuálneho mesiaca ( mesiaca od ktorého žiada o zníženie poplatku). Žiadosť doručí na adresu školy poštou, alebo ju vhodí na poštovej schránky školy (pri hlavnom vchode do školy).

       O znížení alebo odpustení príspevku sa dočítate vo VZN č. 4/2023, ktoré je uverejnené na tejto stránke.

        

       Rodič/zákonný zástupca  môže požiadať o:

       Zníženie poplatku za skrátený pobyt dieťaťa v ŠKD v prípade ak:

       •         Dieťa navštevuje len ranný klub ŠKD           úhrada sa znižuje na :   10 €

       •         Dieťa navštevuje ŠKD do 13.30                    úhrada sa znižuje na :   15 €

        

       O odpustenie poplatku môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa:

       1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má 4 a viac detí.

       2. Zákonný zástupca, ktorému bolo súdom zverené dieťa do náhradnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.

        

       O zníženie poplatku môže požiadať:

       1. Zákonný zástupca - samoživiteľ- znížené poplatky o 50%

       2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnilo viac ako polovicu dní v danom mesiaci - každý začatý týždeň 10 €

                                                                                                                                 

       O znížení poplatku rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodiča .

       Poplatok sa uhrádza do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

      • Dotácia na stravu od 1.5.2023

      • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

       o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú základnú školu

        

       S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

        

       Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

       • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
       • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

       Režijné náklady ostávajú nezmenené.

       V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

       • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
       • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ). Je potrebné zároveň poslať alebo priniesť potvrdenie od ošetrujúceho lekára– špecialistu.

        

       Ak Vaše dieťa navštevuje a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to prostredníctvom EduPage po prihlásení do rodičovského konta v záložke Žiadosti/Vyhlásenia - Pridať žiadosť/vyhlásenie  - Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA a to najneskôr v termíne do 3.4.2023.  

       Návratku je potrebné potvrdiť za každé dieťa samostatne.

       V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov vyplnením a zaslaním zápisného lístka stravníka, ktorý vám bol zaslaný cez EduPage.

        

       V prípade, ak nepotvrdíte návratku v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

      • 2% z daní

      • Aj v tomto školskom roku radi privítame príspevky z Vašich daní na zlepšenie vzdelávania Vašich detí.

       Obchodné meno (Názov):

       Občianske združenie rodičov pri Základnej škole Tupolevova 20

       Právna forma: Občianske združenie

       IČO/SID: 30857295

       Sídlo: 85101 Bratislava, Tupolevova 20

        

       Vyhlásenie