• Vedomostné súťaže

     • Vedomostné súťaže v školskom roku 2020/2021

     • Okresné kolo Pytagoriády

      Aj keď v nových podmienkach, 13. a 14. apríla 2021 sa uskutočnilo OK Pytagoriády online formou. Za Petržalku súťažilo 349 žiakov z 19 základných škôl a gymnázií v 6 kategóriách.
      Z našich postupujúcich žiakov sme mali 23 šikovných počtárov, z nich bolo 13 úspešných riešiteľov OK.
      Najlepšie umiestnenie získal žiak 8.B Peter Radačovský, umiestnil sa na krásnom 5. mieste.
      12 ďalší riešitelia boli vo svojich kategóriách tiež veľmi šikovní, ale keďže o umiestnení rozhoduje aj čas, konkurencia bola máličko rýchlejšia, preto sme sa neumiestnili na prvých pozíciách.
      Všetkým gratulujeme a tešíme sa na súboj šikovných hláv o rok.

       

      Biologická olympiáda

      Dňa 18.5.2021 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády, kde nás veľmi úspešne reprezentovali:

      V odbornosti BOTANIKAVeronika Šepeľáková (9.B) a  v odbornosti GEOLÓGIA  bola Alžbeta Šepeľáková (8.A) druhá a Izabela Čajková (9.B) sa stala víťazkou krajského kola a postúpila do celoslovenskej súťaže..

      Dňa 10.3. 2021 sa aj napriek zložitejším podmienkam uskutočnilo online školské kolo Biologickej olympiády v kategórii E- Poznaj a chráň. Tešili sme sa z naozaj veľkej účasti žiakov 7. až 9. ročníkov:

      7.A- 2 žiaci, 7.B- 4 žiaci, 8.A- 4 žiaci, 8.B- 1 žiačka, 8.C- 4 žiaci, 9.A- 1 žiak, 9.B- 6 žiakov

      Spolu sa teda školského kola, prebiehajúceho cez Edupage, v odbornostiach zoológia, botanika a geológia zúčastnilo 22 žiakov. Z každej odbornosti našu školu v okresnom kole zastupovali dvaja najlepší žiaci.

      8.4.2021 sa konalo online okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň. Aj v tejto náročnej dobe počas dištančného vzdelávania sme mali plné zastúpenie v každej odbornosti. Žiaci sa popasovali s testom a identifikáciou druhov rastlín, živočíchov a úžitkových hornín a minerálov.

      Veľmi nás potešili úspechy našich žiakov:  

      V odbornosti BOTANIKA sa na 1. mieste umiestnila Veronika Šepeľáková (9.B) a na 2. mieste Kira Dudko (8.C).

      V odbornosti ZOOLÓGIA získala 1. miesto Michaela Bíliková (7.B) a 2. miesto Charlotte Semeráková (7.B).

      V odbornosti GEOLÓGIA si 1. miesto odniesla Alžbeta Šepeľáková (8.A) a 2. miesto Izabela Čajková (9.B).

       

      Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 22.2. 2021 sa uskutočnilo školské kolo 67. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín (prednes poézie a prózy) dištančnou formou.
      Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov.
      Výhercom III. kategórie sa stal M. Všetečka (7.B) a výherkyňou II. kategórie sa stala Laura Melichárová (5.B).

      Srdečne im blahoželáme.
      Obaja víťazi postupujú do okresného kola.

       

      Dejepisná olympiáda

      7.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo DO, ktoré sa konalo online formou. Zúčastnili sa 3 žiačky v kategórii F, prvé dve postúpili do okresného kola DO. V kategórii E súťažila jedna žiačka a tiež postúpila na okresné kolo.

      Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa konalo vo štvrtok 11. februára 2021 online formou na www.onlineolympiady.sk
      Súťažilo 32 žiakov zo 6 škôl v 4 kategóriách od 6. po 9. ročník.
      Našu školu reprezentovali tri žiačky.
      V kategórii F sa na 3. mieste umiestnila Adela Omanová zo 6.B a na 5. mieste Laura Brezovská zo 6.A.
      V kategórii E získala 3. miesto Dominika Kulišková zo 7. A.
      Urobili tým radosť aj pani učiteľkám Fremlovej, Chynoradskej a Orlayovej, ktoré ich pripravovali.
      Všetky tri naše žiačky sa zároveň stali úspešnými riešiteľkami Dejepisnej olympiády v okresnom kole, k čomu im srdečne blahoželáme!

       

      Okresné kolo Matematickej olympiády

      Posledná januárová streda (27.január 2021) patrí vždy okresnému kolu MO pre kategórie Z5 a Z9, teda pre piatakov a deviatakov. Tento rok vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania sa riešenie matematických príkladov presunulo do už známeho online priestoru. 

      Do školského kola MO, ktoré prebiehalo od októbra do decembra, sa zapojilo 6 piatakov a 3 deviataci. Najlepší žiaci sa zúčastnili okresného kola MO.

      okresnom kole MO našu školu úspešne reprezentovali:

      Magdaléna Berkešová – 5.A – 1.miesto

      Hana Gräffingerová – 5.A – 1.miesto

      Veronika Štefeková – 5.A – 1.miesto

      Všetky boli 100% -né, získali maximálny počet bodov.

      V kategórii šiestakov nás na krajskom kole reprezentovali Filip  Hluchý zo 6.A, Natália Černohousová a Dávid Gendeš zo 6.B.

      Najlepšie dopadol Filip, ktorý získal maximálny počet bodov a teda obsadil 1.miesto. Dávid sa stal úspešným riešiteľom na 5.mieste.

      Izabela Čajková – 9.B – 5.miesto

      Dávid Ribár – 9.A

      Izabela sa stala úspešnou riešiteľkou, nakoľko získala nadpolovičný počet bodov, 15b/24b.

      Všetkým gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

      Školské kolo Pytagoriády

      Žiaci 3. – 8. ročníka ZŠ sa zúčastnili školského kola Pytagoriády, ktorá prebiehala tento rok aj online formou. Spolu súťažilo 141 žiakov v 6 kategóriách podľa jednotlivých ročníkov.

      Kategória P3 (3. ročník)

      Celkový počet zapojených: 65 žiakov

      Úspešnými riešiteľmi sa stalo: 19 žiakov

      Do okresného kola postupujú: Hošková Ela 3.A (22b)

                                                      Mrvová Michaela 3.B (22b)

                                                      Tietz Patrik 3.C (22b)

      Kategória P4 (4.ročník)

      Celkový počet zapojených: 35 žiakov

      Úspešnými riešiteľmi sa stalo: 10 žiakov

      Do okresného kola postupujú: Klátik Jakub 4.A (20b)

                                                      Gendeš Juraj 4.B (19b)

                                                      Kečka Richard 4.A (18b)

                                                      Tomči Patrik 4.C (18b)

      Kategória P5 (5.ročník) 

      Celkový počet zapojených: 18 žiakov

      Úspešnými riešiteľmi sa stalo: 8 žiakov

      Do okresného kola postupujú: Štefeková Veronika 5.A (23b)

                                                       Gräffingerová Hana 5.A (22b)

                                                       Dugasová Michaela 5.C (19)                                                 

      Kategória P6 (6.ročník)

      Celkový počet zapojených: 7 žiakov

      Úspešnými riešiteľmi sa stali: 3 žiaci

      Do okresného kola postupujú: Hluchý Filip 6.A (20b)

                                                       Gendeš Dávid 6.B (19b)

                                                       Hrnčiarová Tereza 6.C (17b)

      Kategória P7 (7.ročník)

      Celkový počet zapojených: 7 žiakov

      Úspešnými riešiteľmi sa stali: 2 žiaci

      Do okresného kola postupujú: Ollé Tomáš 7.A (13b)

                                                       Všetečka Maroš 7.B (12b)

      Kategória P8 (8. ročník)

      Celkový počet zapojených: 9 žiakov

      Úspešnými riešiteľmi sa stali: 4 žiaci

      Do okresného kola postupujú: Radačovský Peter 8.B (20b)

                                                       Jelenčiak Filip 8.B (17b)

                                                       Hluchý Lukáš 8.B (13b)

       

      Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry

      Dňa 24.11.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnili 3 žiaci z 9.B. Najvyšší počet bodov dosiahol Juraj Halmeš, ktorý postúpil do Okresného kola, ktoré sa uskutočnilo online 27.11.2020. Umiestnil sa na 6. mieste.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      Školské kolo Anglického jazyka

      Dňa 26.11.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
      Zúčastnilo sa ho 19 žiakov, pričom 5 žiaci súťažili v katégoriách 1A ml. žiaci, 13 žiakov v kategórii 1B starší žiaci a jeden žiak si vyskúšal kategóriu 1C, keďže študoval v zahraničí.
      Žiaci dostali zadania online a vypracovali ich v určenom časovom limite.

      Výsledky ŠkOANJ
      1A
      1. miesto: Simona Jakabovičová 7.B
      2. miesto: Michaela Bíliková 7.B
      1B
      1. miesto: Samuel Chreno 9.B
      2. miesto: Matúš Šuplata 8.C
      2. miesto: David Palkech 8.A

      Reprezentovať v okresnom kole nás budú žiaci s najvyšším počtom bodov:
      1A: Simona Jakabovičová, 7.B
      1B: Samuel Chreno, 9.B

      Eva Gambaľová, predseda školskej komisie

       

      Informatická súťaž iBobor

      Aj v tomto školskom roku prebehla na našej škole informatická súťaž iBobor od 10.-16.11.2020. Zapojili sa do nej žiaci 3. – 9. ročníka, spolu 296 žiakov. Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci hodín INF a žiaci 5. – 9. ročníka súťažili online z domu.  

      Súťaž prebiehala v kategóriach:

      • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ, spolu 70 žiakov

      Maximálný počet bodov (72 b) získali Feix Lukáš (3.C), Svoboda Adam (3.B), Slugeňová Viktória (3.B) a 29 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.

      • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ, spolu 105 žiakov

      Maximálný počet bodov (96 b) získali Užeková Lucia (4.A), Decsi Michal (4.B), Štefeková Veronika (5.A), Špánik Jakub (5.A), Gräffingerová Hana (5.A), Hardy Amélia Mária (5.A), Berkešová Magdaléna (5.A), Kušmíreková Eliška (5.A), Bolerácová Sofia Anna (5.B), Linda Ollé (5.C), Valovič Martin (5.C), Dugasová Michaela (5.C) a 32 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.

      • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, spolu 72 žiakov

      12 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.

      • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, spolu 49 žiakov

      12 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!