• Vedomostné súťaže

     • Vedomostné súťaže v školskom roku 2019/2020

     • Vyhodnotenie celoslovenskej matematickej súťaže Maksík 2019/2020

      Maksík celý školský rok sprevádza deti svetom fantázie a prináša im zaujímavé úlohy päťkrát.

      Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku zapojilo 51 žiakov z 1. stupňa. Žiaci počas celého školského roka úspešne riešili Maksíkove nadštandardné matematické úlohy. Počítanie a riešenie matematických úloh môže byť aj zábavné. Maksík ich snahu ocenil krásnymi diplomami a darčekmi. Za svoje dobré výkony si zaslúžili titul a darček.

      Titul „Najmúdrejší Maksáčik“ získali žiaci:

      Denis Benkovič, 2.A

      Alica Michaličková, 2.C

      Klaudia Špotáková, 2.C

      Laura Ella Remetová, 2.C

      Patrik Tietz, 2.C

      Simon Mitscha, 2.C

      Ema Leščinská, 3.A

      Jonáš Jaššo, 3.A

      Nella Štefániková, 3.A

      Laura Pehaničová, 3.A

      Michaela Rebrošová, 3.A

      Barbora Krchová, 3.C

      Simon Trangel, 4.B

       

      Najviac bodov získali žiaci Jakub Weinreb z 3.A triedy a Jakub Minarovič z 3.B triedy.

      Všetkým súťažiacim gratulujeme. Prihlásiť sa dá aj v novom školskom roku. Súťažné úlohy 1. kola treba odovzdať triednym učiteľom najneskôr do 29.9.2020.

      Koordinátorka súťaže

      Mgr. A. Semerská

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      Tak ako každý rok, aj tento rok na našej škole dňa 27.2.2020, prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci prvého stupňa predviedli svoje nadanie a recitačné schopnosti.

      Tridsať žiakov prvej kategórie príjemne prekvapilo výberom textov, umeleckým podaním, vtipnými myšlienkami, či prácou s publikom.

      Rozhodovanie poroty bolo náročné. Napokon sa však dospelo k týmto výsledkom.

      V prednese poézie:

      1.m. neudelené

      2.m. Vivien Kollárová 4.B

      3.m. Sára Sadloňová  2.A

       

      V prednese prózy:

      1.m. Laura Melichárová 4.B

      2.m. Mia Kollárová 4.B

      3.m. Hana Gräffingerová 4.A

       

      Dňa 4. 3. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácií poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v druhej kategórii t.j. pre druhý stupeň základnej školy.

      Štrnásti recitujúci odprezentovali svoje pripravené ukážky. Ich výkony hodnotila trojčlenná porota v zložení:  p. uč. D. Sýkorová, M. Fremlová, K. Orlayová. Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú na okresné kolo. Držíme palce.

      Umiestnenie v súťaži:

      Poézia – II. Kategória

      1.     Sára Youssef

      2.     Tereza Hrnčiarová

      3.     Adela Omanová

      Próza – II. Kategória

      1.     Maroš Všetečka

      2.     Liliana Sovičová

      3.     Terézia Vizváryová

       Próza – III. Kategória

      1.     Emília Bolerácová

      2.     Eliška Toráčová

      Michaela Budayová

      Víťazom blahoželáme a zároveň všetkým súťažiacim ďakujeme za umelecký zážitok a nadšenie súťažiť v tejto výnimočnej súťaži!

      FOTO Z TEJTO SÚŤAŽE

       

      Dejepisná olympiáda – okresné kolo

       

      Dňa 14. februára 2020 naša škola organizovala Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre okres Bratislava 5.
      Zúčastnilo sa spolu sedem škôl, z toho jedno gymnázium a zvyšok základné školy. Štyridsaťjeden žiakov od 6. po 9.ročník, resp. od primy po kvartu, súťažilo v štyroch kategóriách. Trojčlennú komisiu okresného kola tvorili: predseda Mgr. Marta Fremlová, člen Mgr. Beata Šnircová a člen Ing. Dana Labáthová.
      Naša žiačka Dominika Kulišková zo 6.A  vyhrala 1. miesto v kategórii F. Naše dve deviatačky Miroslava Koláriková z 9.A a Jana Farnbauerová z 9.B sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii C. Blahoželáme!

       

      FOTO Z TEJTO AKCIE

      DETAIL DIPLOMU

       

       

      Matematická olympiáda – okresné kolo.

       

      29. januára 2020 sa na ZŠ Holíčska konalo OK MO pre žiakov 5. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovali 3 piataci: Natália Košudová, Natália Černohousová, ktorá obsadila 8.miesto a Lukáš Roško, najlepší  z trojice, obsadil 6.miesto v Petržalke.

      Deviataci nás reprezentovali  v zostave: Nicolas Kreps, Dávid Ondrejovič a Jana Farnbauerová, ktorá sa stala najúspešnejšou spomedzi našich žiakov a skončila na 5.mieste.

      Gratulujeme.

       

       

      VŠETKOVEDKO    

       

      Dňa 28. novembra 2019 bojovalo v súťaži 44 žiakov z 1. stupňa ZŠ. Súťaž je u žiakov veľmi obľúbená a  vždy sú v očakávaní, aké úlohy budú riešiť. Úlohy boli z rôznych oblastí a vždy sú zamerané  na čítanie s porozumením.

      Najúspešnejší žiaci dostali diplom s titulom Všetkovedko a pekné darčeky, ktoré zostanú ako spomienka na súťaž.  Ostatní  získali diplom s titulom Všetkovedkov učeň.

      Titul VŠETKOVEDKO školy dostala Lea Šestáková, žiačka z 3.A triedy. Fotografie zachytávajú ich nadšenie a radosť z darčekov.

      Všetkým srdečne blahoželáme.

       

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Pytagoriáda – školské kolo

      10. a 11. decembra sa na škole konal 41.ročník matematickej súťaže o najrýchlejšieho matematika, Pytagoriáda. Súťažili žiaci 3. až 8. ročníka, každý vo svojej kategórii. Najlepší postúpia do okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci na našej škole.

      Tradične, lepšie zvládli matematické úlohy mladší žiaci. Dvaja v kategórii znamená, že dosiahli rovnaký počet bodov.

      A tu sú najlepší:

      P3 – Užeková, Gendeš

      P4 – Štefeková

      P5 – Černohousová, Vyšinský

      P6 – Kolesár

      P8 - Kovarčíková

       

      EXPERT geniality show

      Vo štvrtok 28.11.2019 prebehla na našej škole celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Zapojilo sa 26 žiakov druhého stupňa.

      V súťaži mali možnosť predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok vo viacerých oblastiach (geografia, matematika, šport, príroda, anglický jazyk a pod.)

       

      Informatická súťaž iBOBOR

           V priebehu týždňa v dňoch od 11. novembra do 15. novembra 2019 sa naši žiaci opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor. Tento rok je to už 13. ročník
           V roku 2004 založila prof. dr. Valentína Dagiené v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2018/2019 sa konala súťaž v 57. krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.
           Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
           Z našej školy sa do súťaže zapojilo 90 žiakov, z ktorých bolo 50 žiakov úspešnými riešiteľmi a sú ocenení diplomom a odmenou.
      Plný počet bodov so 100. percentilom získali nasledovní 10-ti žiaci: Richard Kečka, Jakub Weinreb, Juraj Gendeš, Michal Mačuga, Michael Deczi, Laura Pehaničová, Linda Prokšová, Natália Čerňanská, Katarína Halmešová a Veronika Štefeková.
      13-ti žiaci dosiahli 99. - 90. percentil: Marek Bičár, Alex Nagy, Sára Králiková, Ester Kováčová, Michal Kovarčík, Lukáš Roško, Eliška Kušmíreková, Magdaléna Berkešová, Terézia Šošovičková, Barbora Čičmancová, Lucia Kozubová, Laura Brezovská a Natália Košudová.
      27 žiakov malo 89. - 49. percentil, ktorí boli taktiež ocenení.
           Oceneným žiakom ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme im aj ďalšie výborné výsledky v uvedenej súťaži, ktorá sa bude konať aj na budúci školský rok.

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 19.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov: 6 v kategórii 1A a 6 v kategórii 1B.Do ústneho kola postúpili 4 žiaci v kategórii 1A, z toho úpešní riešitelia sú 3 žiaci:

      1. miesto: David Palkech zo 7.A s počtom bodov 55
      2. miesto Matúš Šuplata zo 7.C a Alexandra Popelišová zo 7.B s počtom bodov 43,5.
       
      V kategórii 1B postúpila len Emma Gunárová z 8.A, ktorá je zároveň jedinou úspešnou riešiteľkou s počtom bodov 52.
      Na okresnom kole nás dňa 15.1.2020 na ZŠ Lachova 1 budú reprezentovať v kategórii 1A David Palkech a v kategórii 1B Emma Gunárová.  
      Držíme im palce.
       
      Eva Gambaľová, predseda školskej komisie a odbornej poroty.
       
      15.1.2020 sa uskutočnilo okresné kolo na ZŠ Lachova 1. Naši žiaci nás reprezentovali bez umiestnenia.